Χρεώσεις μέσω του συστήματος άμεσης χρέωσης SEPA

Έγκριση για άμεση χρέωση

Δια του παρόντος αναθέτω και εξουσιοδοτώ την Deutsche Lufthansa AG να εισπράξει το αναγραφόμενο ποσό τιμολογίου από τον λογαριασμό μου, ο οποίος προσδιορίζεται από έναν κωδικό IBAN (Διεθνής αριθμός τραπεζικού λογαριασμού). Παράλληλα, εξουσιοδοτώ τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμής που διαχειρίζεται τον λογαριασμό μου να χρεώσει τον λογαριασμό μου με το ποσό που χρεώθηκε από την Deutsche Lufthansa AG.

Έγκριση γνωστοποίησης διεύθυνσης

Δια του παρόντος εξουσιοδοτώ ανεπιφύλακτα το πιστωτικό μου ίδρυμα, το οποίο καθορίζεται από τον αναγραφόμενο IBAN, να γνωστοποιήσει το όνομα και τη διεύθυνσή μου στην Deutsche Lufthansa AG ή τον πληρεξούσιό της, κατόπιν αιτήματος, σε περίπτωση ανεπιτυχούς ή αντίθετης άμεσης χρέωσης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η είσπραξη των απαιτήσεων έναντι εμού.

Ερώτημα σχετικά με τη μαύρη λίστα

Στο πλαίσιο της διαδικασίας άμεσης χρέωσης SEPA, η Deutsche Lufthansa AG έχει αναθέσει στον πάροχο υπηρεσιών DESKO GmbH στο Bayreuth να εξετάζει εάν ο IBAN σας περιλαμβάνεται σε μαύρη λίστα. Η εν λόγω μαύρη λίστα περιλαμβάνει τα τραπεζικά στοιχεία των πελατών της Lufthansa που έχουν επιφέρει επισφαλείς απαιτήσεις για την Deutsche Lufthansa AG σε προηγούμενες χρεώσεις. Αυτή η διαδικασία αποσκοπεί στην προστασία και των δύο μερών από την κατάχρηση των τραπεζικών σας στοιχείων από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους και από επισφαλείς απαιτήσεις εις βάρος της Deutsche Lufthansa AG.

Έγκριση για ένταξη σε μαύρη λίστα

Σε περίπτωση ανεπιτυχούς άμεσης χρέωσης, το όνομά μου, η διεύθυνση, ο IBAN, ο αριθμός κάρτας και τα στοιχεία της ανεπιτυχούς πληρωμής θα καταχωρηθούν στη μαύρη λίστα της Deutsche Lufthansa AG. Τα στοιχεία μου θα αφαιρεθούν από τη μαύρη λίστα τρεις μήνες μετά την εξόφληση του ποσού που αναγράφεται στο τιμολόγιο.