Obciążenia za pośrednictwem elektronicznego systemu debetowania bezpośredniego SEPA

Upoważnienie do debetowania bezpośredniego

Niniejszym polecam Deutsche Lufthansa AG pobranie kwoty wskazanej na fakturze z mojego rachunku oznaczonego IBAN (międzynarodowym numerem rachunku bankowego) oraz upoważniam ją do tej czynności. Jednocześnie upoważniam dostawcę usług płatniczych zarządzającego moim rachunkiem do obciążenia mojego rachunku kwotą żądaną przez Deutsche Lufthansa AG.

Upoważnienie do podania adresu

Niniejszym upoważniam nieodwołalnie moją instytucję finansową, określoną podanym numerem IBAN, w przypadku nieudanego debetowania bezpośredniego lub sprzeciwu wobec niego, do podania Deutsche Lufthansa AG lub jej pełnomocnikowi mojego nazwiska i adresu na ich żądanie w celu dochodzenia roszczeń wobec mnie.

Zapytanie do czarnej listy

W ramach procesu debetowania bezpośredniego SEPA Deutsche Lufthansa AG zleciła dostawcy usług DESKO GmbH w Bayreuth sprawdzenie, czy Twój IBAN jest na czarnej liście. Czarna lista zawiera dane o rachunkach bankowych klientów Lufthansy, którzy przy poprzednich obciążeniach w trybie debetowania bezpośredniego nie wywiązywali się z obowiązku uregulowania należności wobec Deutsche Lufthansa AG. Ta procedura służy ochronie obu stron – zapobiega wykorzystaniu informacji o Twoim rachunku bankowym przez nieupoważnione strony trzecie oraz powstawaniu nieściągalnych należności wobec Deutsche Lufthansa AG.

Upoważnienie do wpisania na czarną listę

W przypadku braku spłaty w trybie debetowania bezpośredniego moje nazwisko, mój adres, IBAN, numer karty oraz informacje o nieuregulowanej płatności zostaną wpisane na czarną listę Deutsche Lufthansa AG. Zostanę usunięty z czarnej listy po trzech miesiącach od zapłaty kwoty widniejącej na fakturze.