Szczególne warunki przewozu Lufthansa Private Jet

1. Definicje pojęć

Jeżeli z brzmienia lub z kontekstu nie wynika inaczej, poniższe pojęcia mają następujące znaczenia:

LPJ – Lufthansa Private Jet, produkt Deutsche Lufthansa AG.

Główny pasażer jest to pasażer, na którego wystawiono mający wartość pieniężną bilet na rejs Lufthansa Private Jet. Osoba ta jest stroną umowy.

Osoba towarzysząca jest to każda osoba towarzysząca głównemu pasażerowi podczas przelotu Lufthansa Private Jet.

Partner obsługujący jest to firma obsługująca rejs Lufthansa Private Jet w imieniu i zgodnie z wytycznymi Lufthansy.

Kategoria samolotu: Lufthansa Private Jet oferuje różne kategorie samolotów. W ramach poszczególnych kategorii dostępne są różne modele samolotów pochodzące od różnych producentów i cechujące się różnymi konfiguracjami. Lufthansa Private Jet zastrzega sobie prawo do zmiany modelu, informując o tym na krótko przed rejsem.

Taryfa LPJ:LPJ oferuje kilka różnych taryf. Produkty i usługi mogą się różnić w zależności od taryfy.

Oferty specjalne LPJ to obniżone taryfy o ograniczonej dostępności obejmujące różne produkty i usługi, do których zastosowanie mają uzupełniające warunki przewozu (np. RT24 jest obniżoną taryfą, w przypadku której rejsy w obie strony muszą odbyć się w ciągu 24 godzin). Więcej informacji można znaleźć w szczegółowych warunkach poszczególnych taryf.

Formularz rezerwacji rejsu jest to potwierdzenie rezerwacji samolotu. Wszelkie informacje podane w potwierdzeniu są uzależnione od aktualnej dostępności i ostatecznego wydania formalnych i oficjalnych pozwoleń.

2. Zakres obowiązywania

2.1 Obowiązują Ogólne warunki przewozu Deutsche Lufthansa AG. Dodatkowo zastosowanie do wszystkich rejsów LPJ mają Szczególne warunki przewozu LPJ, które stanowią uzupełnienie Ogólnych warunków przewozu Deutsche Lufthansa AG. W przypadku rozbieżności Szczególne warunki przewozu LPJ mają pierwszeństwo przed Ogólnymi warunkami przewozu Deutsche Lufthansa AG.

2.2 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków przewozu okazałoby się niezgodne z naszymi taryfami lub obowiązującym przepisami prawa, pierwszeństwo w stosowaniu mają owe taryfy lub przepisy prawa. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków przewozu okazałoby się nieważne z punktu widzenia obowiązującego prawa, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień.

3. Bilety

3.1 LPJ wystawia bilety elektroniczne w klasie rezerwacyjnej F (First Class – Klasa Pierwsza). Klasa rezerwacyjna F ma zastosowanie do wszystkich biletów i taryf oferowanych w ramach LPJ. Klasa rezerwacyjna podana w rezerwacji i na bilecie nie uprawnia klienta do produktów, usług ani dostępu do przelotów rejsowych. Poszczególne warunki przewozu obowiązujące w przypadku klasy rezerwacyjnej F wynikają z zastosowanej taryfy LPJ.

3.2 Zmian biletów (w tym zmiany lotniska docelowego czy godziny wylotu) można dokonywać wyłącznie bezpośrednio w Deutsche Lufthansa AG.

3.3 Kupon pasażerski zostanie przesłany stronie umowy w formie dokumentu elektronicznego po zakończeniu rejsu.

4. Taryfy, podatki, opłaty i dopłaty

4.1 Na życzenie klienta Zespół LPJ udziela niewiążącej informacji o cenie. Informacja o cenie nie stanowi rezerwacji ani gwarancji dostępności określonego rejsu. Obowiązują usługi i ceny przesłane z formularzem rezerwacji rejsu.

4.2 Opłaty za usługi dodatkowe wykraczające poza zakres usług dostępnych w ramach danej taryfy (np. catering indywidualny, korzystanie z telefonu satelitarnego na pokładzie samolotu LPJ, limuzyna z szoferem, korzystanie z przedłużonych godzin otwarcia lotniska) są obliczane oddzielnie. Część opłat może zostać naliczona dopiero po zakończeniu rejsu i wystawieniu faktury podstawowej przez partnera świadczącego usługę. Zamawiając taką usługę dodatkową, klient upoważnia Lufthansa Private Jet do obciążenia wskazanej karty kredytowej bez konieczności odrębnej autoryzacji.

4.3 Przy zakupie biletu podatki, opłaty i dopłaty są wykazywane osobno.

4.4 W przypadku niektórych lotnisk docelowych mogą mieć zastosowanie dodatkowe opłaty, dopłaty i podatki związane z wyjątkowymi okolicznościami, np. w przypadku dużych lotnisk międzynarodowych o ograniczonej przepustowości (opłaty od dużego natężenia ruchu), obsługi w godzinach nocnych lub szczególnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa. Stanowią one część całkowitej ceny płaconej przez klienta. W związku z tym w indywidualnych przypadkach całkowita cena może różnić się od reklamowanej.

5. Rezerwacje

5.1 Rejsy LPJ można rezerwować osobno lub w połączeniu z rejsem obsługiwanym przez Lufthansę lub SWISS. NIE można ich rezerwować w połączeniu z rejsem code-share lub odrębnym rejsem obsługiwanym przez inne linie lotnicze. Możliwa jest natomiast rezerwacja odrębnych, pojedynczych rejsów.

5.2 Rezerwacja rejsu LPJ obejmuje rezerwację i użytkowanie całego samolotu należącego do wybranej kategorii samolotu. Klient nie jest uprawniony do korzystania z konkretnego modelu samolotu w ramach danej kategorii. Lufthansa Private Jet zastrzega sobie prawo do zmiany modelu, informując o tym na krótko przed rejsem. Rezerwacji może dokonać wyłącznie strona umowy, tj. główny pasażer.

5.3 Rezerwacje LPJ mogą być dokonywane – pod warunkiem dostępności – najwcześniej na 360 dni i najpóźniej na 10 godzin przed planowanym wylotem rejsu LPJ, zgodnie ze Szczególnymi warunkami przewozu. Niniejsze Szczególne warunki przewozu stanowią uzupełnienie Ogólnych warunków przewozu Deutsche Lufthansa AG i częściowo się od nich różnią. Dostępne są wyloty Private Jet 2. Zależnie od wybranych taryf, krajów i lotnisk docelowych obowiązują różne warunki.

5.4 Potwierdzenie rejsu LPJ następuje wraz z przekazaniem szczegółów podróży po skutecznym zaplanowaniu rejsu. Może to być uzależnione na przykład od uzyskania zezwolenia, dostępności okienka czasowego („slotu”) itd. W pewnych przypadkach ostateczne potwierdzenie może zostać przekazane dopiero na 12 godzin przed wylotem rejsu LPJ.

5.5 Odpowiednia strona umowy (główny pasażer) jest jedyną osobą, która może dokonać zmiany rezerwacji, anulacji bądź zmiany rejsu.

5.6 Odpowiednia strona umowy (główny pasażer) jest jedyną osobą, która (w zależności od liczby miejsc w samolocie) może dodać lub wykreślić dodatkowych pasażerów nie później na 12 godzin przed wylotem rejsu LPJ. Po tym terminie pasażerowie nieposiadający rezerwacji na dany rejs mogą spotkać się z odmową przewozu.

5.7 W przypadku rezerwacji dokonanych na mniej niż 72 godziny przed wylotem rejsu LPJ wskazana karta kredytowa zostanie obciążona w ciągu 24 godzin po przesłaniu szczegółów podróży. Jeżeli instytucja kredytowa odmówi uregulowania należności wynikającej z umowy, rejs zostanie anulowany, a klient obciążony ewentualnymi kosztami poniesionymi z tego tytułu.

5.8. W ciągu 24 godzin można odbyć rejs na maksymalnie sześciu odcinkach.

6. Odprawa i wejście na pokład

W przypadku wszystkich rejsów LPJ ostateczny termin odprawy to 30 minut przed godziną wylotu.

7. Ograniczenie i odmowa przewozu

7.1 W przypadku kategorii samolotów bez personelu pokładowego przewóz dzieci podróżujących samodzielnie (od 6 do 13 lat) jest możliwy wyłącznie w przypadku, gdy na ten sam rejs dokonano również rezerwacji dla dorosłej osoby towarzyszącej. Poza tym przewóz dzieci podróżujących samodzielnie rejsami LPJ nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.

7.2 Należy mieć również na uwadze kwestie opisane w art. 7 Ogólnych warunków przewozu Deutsche Lufthansa AG, które mogą prowadzić do ograniczenia i odmowy przewozu.

8. Bagaż

8.1 Z uwagi na ograniczenia pojemności luku bagażowego samolotów LPJ obowiązują różne ograniczenia w zakresie bagażu w zależności od rodzaju samolotu i miejsca wylotu lub przylotu. W powyższej sprawie możliwe są indywidualne konsultacje z Zespołem LPJ.

8.2
Ponadto obowiązują zasady przewozu bagażu w Klasie Pierwszej aktualne na dzień rezerwacji. W przypadku obniżonych taryf obowiązują odpowiednie odmienne warunki.

8.3 Przewóz sprzętu golfowego lub innego sprzętu sportowego jest bezpłatny na rejsach bezpośrednich LPJ (tj. rejsach LPJ, które nie zostały zarezerwowane w połączeniu z rejsem łączonym obsługiwanym przez Lufthansę lub SWISS), pod warunkiem że limit bezpłatnego bagażu nie został przekroczony. Z uwagi na ograniczenia pojemności przewóz niektórych rodzajów sprzętu sportowego lub innych sztuk bagażu może okazać się niemożliwy. Za dodatkową opłatą bagaż ten można przewieźć osobno, korzystając z usług spedytora. Usługę tę należy zarezerwować najpóźniej na 48 godzin przed planowanym wylotem rejsu Lufthansa Private Jet. Na stronie umowy spoczywa obowiązek podania dokładnych wymiarów i wagi.

8.4 Przewóz wózków inwalidzkich należy zgłosić najpóźniej na 24 godziny przed planowanym wylotem rejsu LPJ, podając dokładne wymiary i wagę. Z uwagi na ograniczoną pojemność luku bagażowego konieczne może okazać się zapewnienie alternatywnej formy transportu (transport lądowy). W takim przypadku koszty przewozu ponosi Deutsche Lufthansa AG.

8.5 Ze względu na to, że luki bagażowe samolotów LPJ nie są wyposażone w system do wyrównywania ciśnienia, bagaż rejestrowany (tj. cały bagaż poza bagażem podręcznym) nie może zawierać pojemników pod ciśnieniem (np. kosmetyków, lakieru do włosów itp.). Lufthansa nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z naruszenia tych warunków przez klienta.

8.6 Nadbagaż przewożony przelotem rejsowym Lufthansy lub SWISS w ramach rejsu łączonego z LPJ jest przewożony oddzielnie – jeżeli zajdzie taka konieczność – i podlega dodatkowej opłacie. Opłata pobrana za przelot rejsowy obsługiwany przez Lufthansę lub SWISS nie gwarantuje dalszego przewozu bagażu do portu docelowego rejsu LPJ, nawet jeżeli bagaż ten został nadany/odprawiony do portu docelowego.

8.7 Przewóz zwierząt domowych podlega Ogólnym warunkom przewozu Deutsche Lufthansa AG. Zwierzęta mogą być przewożone wyłącznie w kabinie pasażerskiej samolotu LPJ. Jednak przewóz zwierząt domowych na rejsach bezpośrednich LPJ (tj. rejsach LPJ, które nie zostały zarezerwowane w połączeniu z przelotem rejsowym obsługiwanym przez Lufthansę lub SWISS) jest bezpłatny. Przewóz zwierząt domowych należy zgłosić najpóźniej na 12 godzin przed wylotem rejsu LPJ.

8.8 Przewóz żywych zwierząt w luku bagażowym na rejsach łączonych należy zgłosić najpóźniej na 24 godziny przed wylotem rejsu LPJ.

8.9 Przewóz zwierząt na rejsach łączonych podlega Ogólnym warunkom przewozu mającym zastosowanie do danej trasy.

9. Rozkłady rejsów, opóźnienia i anulacja rejsów

9.1 Wszystkie rejsy LPJ są rejsami indywidualnymi udostępnianymi stronie umowy.

9.2 Deutsche Lufthansa AG nie może zagwarantować, że rejs łączony będzie oczekiwać na opóźniony rejs LPJ. W przypadku gdy pasażer spóźni się na rejs łączony, który został zarezerwowany w połączeniu z rejsem LPJ i na który pasażer posiada potwierdzoną rezerwację, nie jest on uprawniony do przewozu na lotnisko docelowe rejsem LPJ.

9.3 W przypadku nieoczekiwanych/nieprzewidzianych ograniczeń urzędowych lub operacyjnych Deutsche Lufthansa AG zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rejsu z niewielkim wyprzedzeniem. W takich przypadkach LPJ zastrzega sobie w szczególności prawo do zmiany miejsca wylotu/lądowania na najbliższe dostępne lotnisko. Deutsche Lufthansa AG jak najszybciej poinformuje stronę umowy lub głównego pasażera o wszelkich zmianach, zajmie się koordynacją opcji odprawy i udostępni pasażerom transport naziemny z/do pierwotnie zaplanowanego miejsca wylotu/przylotu.

10. Zwrot kosztów i zmiana rezerwacji

10.1 Zmiany i anulacje dokonane nie później niż na 48 godzin przed planowaną godziną wylotu rejsu LPJ podaną w szczegółach podróży są bezpłatne. W przypadku anulacji dokonanych w terminie od 48 do 36 godzin przed planowanym wylotem rejsu LPJ zwrotowi podlega 75% ceny tego rejsu. W przypadku anulacji dokonanych w terminie od 36 do 24 godzin przed planowanym wylotem rejsu LPJ zwrotowi podlega 50% ceny tego rejsu. W przypadku anulacji dokonanych w terminie od 24 do 12 godzin przed planowanym wylotem rejsu LPJ zwrotowi podlega 25% ceny tego rejsu. Zwrot ceny nie przysługuje przy anulacji dokonanej później niż na 12 godzin przed planowanym wylotem rejsu LPJ. W przypadku rejsu z biletem w obniżonej taryfie obowiązują odpowiednie odmienne warunki.

10.2 W przypadku anulacji niewykorzystane podatki i opłaty podlegają całkowitemu zwrotowi.

10.3 Strona umowy ma prawo wykazać, że LPJ nie poniosła szkody lub że poniesiona szkoda jest mniejsza od sugerowanej.

10.4 Zwrot kosztów usług dodatkowych otrzymanych/zakupionych bezpośrednio od partnera realizującego rejs Private Jet podlega warunkom zwrotu kosztów tego partnera. Deutsche Lufthansa AG nie jest zobowiązana do zwrotu kosztów usług, które pasażer otrzymał bezpośrednio od partnera realizującego daną usługę.

11. Zachowanie na pokładzie i odpowiedzialność pasażera

11.1 Jeżeli planowany czas wylotu ulegnie opóźnieniu o ponad dwie godziny w związku ze spóźnieniem głównego pasażera lub osób towarzyszących, prawo do rejsu wygasa. Powstałe w związku z tym koszty ponosi główny pasażer. Wysokość odszkodowania jest uzależniona od kosztów rejsu, chyba że klient udokumentuje, że powstała mniejsza szkoda.

11.2 Szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania przepisów/poleceń obciążają klienta.

12. Usługi dodatkowe

Przy rezerwacji rejsu LPJ oferuje usługi dodatkowe. Usługi, które nie są świadczone bezpośrednio przez Deutsche Lufthansa AG, są odpowiednio wyszczególnione. LPJ nie ponosi odpowiedzialności za realizację i jakość takich usług.

13. Formalności administracyjne

13.1 Główny pasażer i każda osoba towarzysząca mają obowiązek okazać załodze samolotu ważny dowód osobisty lub paszport.

13.2 Pasażer jest odpowiedzialny za dostarczenie dokumentów podróżnych i wiz wymaganych do odbycia podróży; Deutsche Lufthansa AG nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z niedopełnienia tego obowiązku. Ewentualne nałożone kary obciążają pasażera. Wyraźne odniesienie do powyższego stanowi treść art. 13 Ogólnych warunków przewozu Deutsche Lufthansa AG.

14. Pozostałe postanowienia

14.1 W kategoriach samolotów poniżej kategorii „Large” mogą być podawane wyłącznie zimne posiłki. Oferta cateringowa zależy od miejsca wylotu i może ulegać zmianom w zależności od pory roku.

14.2
Wszystkie rejsy LPJ z/do Frankfurtu mogą być również wykonywane z pobliskiego lotniska w Egelsbach. Jeżeli rejs LPJ odbywa się w powiązaniu z rejsem międzykontynentalnym obsługiwanym przez Lufthansę, Deutsche Lufthansa AG zapewnia bezpłatny transfer.

15. Limuzyna z szoferem LPJ

15.1 LPJ oferuje pasażerom taryfy LPJ obejmujące usługę limuzyny z szoferem, jak również taryfy nieobejmujące tej usługi. W przypadku taryf obejmujących usługę limuzyny z szoferem główny pasażer i towarzyszące mu osoby mają zapewniony bezpośredni przejazd limuzyną do 40 km w kategorii samolotu „Small Size”, do 60 km w kategorii „Mid Size” i do 80 km w kategoriach „Large Size” i „Long Range”. Usługa nie obejmuje portów lotniczych, w przypadku których przepisy prawa uniemożliwiają jej realizację.

15.2 Przewóz jest realizowany na rzecz głównego pasażera i osób mu towarzyszących stosownie do liczby miejsc uwzględnionych w rezerwacji, punktu odjazdu i przyjazdu, planu podróży oraz zarezerwowanej taryfy LPJ. Usługa jest rozumiana jako bezpośrednia usługa dowożenia i odwożenia przed rejsem LPJ lub po nim, w związku z rejsem międzykontynentalnym obsługiwanym przez Lufthansę (LH) lub SWISS (LX). Odstępstwa od niniejszego postanowienia lub tras określonych w art. 15.1 są rozliczane zgodnie z obowiązującym cennikiem usługi limuzyny z szoferem LPJ. Część opłat może zostać naliczona przez partnera świadczącego usługę dopiero po zakończeniu rejsu i wystawieniu faktury podstawowej.

15.3 Rezerwację usługi uznaje się za uzgodnioną po pisemnym potwierdzeniu przez LPJ.

15.4 Usługa limuzyny z szoferem LPJ jest realizowana przez kontrahenta LPJ. Nie istnieje możliwość wyboru podmiotu realizującego usługę, marki samochodu ani zgłaszania innych życzeń.

15.5 Nieskorzystanie z usługi limuzyny z szoferem nie powoduje obniżenia ceny rejsu. Ponadto LPJ nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne drobne zaniedbania, które mogą wynikać z nieprawidłowej realizacji usługi limuzyny z szoferem LPJ.

16. Dostęp do saloników LPJ

16.1 Co do zasady rejs Lufthansa Private Jet uprawnia pasażera do korzystania z lokalnych saloników. Ze względu na zróżnicowanie oferty, a częściowo także restrykcyjne przepisy lokalne, zagwarantowanie dostępu do saloników w kontekście rejsów LPJ nie zawsze jest możliwe.

16.2
Dostęp do saloników Lufthansy, SWISS lub saloników partnerskich Star Alliance jest możliwy w bezpośrednim połączeniu z usługą LPJ HUB, to znaczy bezpośrednio przed rejsem międzykontynentalnym (lub po nim) w Klasie Pierwszej obsługiwanym przez Lufthansę lub SWISS, ale może być ograniczony ze względu na lokalne przepisy lub praktyki. Jeżeli korzystanie z saloniku jest możliwe w kontekście przywilejów statusowych lub rezerwacji przelotu rejsowego w klasie innej niż Klasa Pierwsza, LPJ nie ponosi odpowiedzialności za bezpośredni transport pasażera z saloniku na rejs LPJ. Główny pasażer ponosi wyłączną odpowiedzialność za wejście na pokład o czasie z terminalu wyznaczonego dla rejsu LPJ.

17. Miles & More, programy lojalnościowe

17.1 Naliczanie mil odbywa się wyłącznie za pośrednictwem programu lojalnościowego Lufthansy pod nazwą Miles & More. Wyłącza się korzystanie z innych programów lojalnościowych.

17.2 Liczba mil, które zostaną naliczone, oraz grupa klientów, którzy je otrzymają, zależą od aktualnej taryfy i powiązanych ofert.

17.3
 Mile są naliczane wyłącznie głównemu pasażerowi.