Ειδικοί όροι μεταφοράς της Deutsche Lufthansa AG για το Lufthansa Express Bus (CC Bus)

1. Πεδίο εφαρμογής και ισχύς για Lufthansa Express Bus

Η μεταφορά επιβατών και αποσκευών στις προγραμματισμένες υπηρεσίες των Lufthansa Express Bus διέπεται από τους Γενικούς Όρους Μεταφοράς σύμφωνα με τον Γερμανικό Κανονισμό για τους Γενικούς Όρους Μεταφοράς Τραμ και Λεωφορείων και Προγραμματισμένων Υπηρεσιών σε Μηχανοκίνητα Οχήματα (Verordnung über die Allgemeinen Beförderungsbedingungen für Strassenbahn- und Omnibusverkehr sowie den Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen - BefBedV). Οι παρόντες Ειδικοί Όροι Μεταφοράς (CC Bus) ισχύουν επιπλέον και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτούς.

Ο μοναδικός συμβατικός εταίρος του επιβάτη είναι η Deutsche Lufthansa AG (μεταφορέας). Τα ταξίδια πραγματοποιούνται από συνεργαζόμενους εταίρους (υπεργολάβους) της Deutsche Lufthansa AG.

Οι όροι «πτήση», «αεροσκάφος» ή «αεροπορικό ταξίδι» αναφέρονται μόνο σε πτήσεις για τις οποίες πραγματοποιήθηκε κράτηση μέσω της Deutsche Lufthansa AG ή εταιρείας του Ομίλου Lufthansa ή σε πτήσεις που πραγματοποιούνται από μία από αυτές τις εταιρείες.

2. Εισιτήρια και πληρωμή

Δικαίωμα μεταφοράς υπάρχει μόνο εάν έχει εκδοθεί έγκυρη κράτηση (ηλεκτρονικό εισιτήριο ή etix) στο όνομα του επιβάτη και για συγκεκριμένη διαδρομή σε συγκεκριμένη ώρα.

Λάβετε υπόψη ότι πρέπει να έχετε μαζί σας την κάρτα επιβίβασης σε ευανάγνωστη εκτυπωμένη μορφή ή σε ηλεκτρονική μορφή σε κινητή συσκευή ως αποδεικτικό της κράτησης (εισιτήριο) και να αποδείξετε αποδεικτικό ταυτότητας. Η κάρτα επιβίβασης σε συνδυασμό με έγκυρο δελτίο ταυτοποίησης ισχύει ως εισιτήριο για το Lufthansa Express Bus.

2.1. Η μεταφορά και η πληρωμή πρέπει να πραγματοποιηθούν στο lufthansa.com ή σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο πριν από την έναρξη του ταξιδιού. Δεν είναι δυνατή η πληρωμή του ναύλου στο λεωφορείο. Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την ηλεκτρονική επιβεβαίωση της κράτησης.

2.2. Το εισιτήριο δεν μεταβιβάζεται. Ωστόσο, εάν το εισιτήριο προσκομιστεί από ένα άτομο εκτός από αυτό που δικαιούται μεταφορά ή επιστροφή χρημάτων, ο μεταφορέας δεν είναι υπεύθυνος έναντι του δικαιούχου μεταφοράς ή επιστροφής χρημάτων εάν έχει εκτελέσει τη μεταφορά με καλή πίστη ή έχει χορηγήσει επιστροφή χρημάτων.

3. Ισχύς, επανακράτηση και επιστροφή χρημάτων

3.1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εισιτηρίου, ή αυτούς που περιλαμβάνονται σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ή στους ισχύοντες ναύλους, ένα εισιτήριο ισχύει για ένα έτος, υπολογιζόμενο από την ημερομηνία της κράτησης.

3.2. Εάν δεν έχει γίνει κράτηση για μεταφορά με λεωφορείο σε σχέση με μια πτήση, μπορεί να γίνει εκ νέου κράτηση για μεταφορά εντός αυτής της περιόδου με χρέωση 20,00 EUR ή να πραγματοποιηθεί επιστροφή χρημάτων εάν τα ταξίδια δεν χρησιμοποιηθούν.

3.3. Σε περίπτωση ομαδικών κρατήσεων (10 επιβάτες και άνω), ο αερομεταφορέας διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τέλος ακύρωσης για ακυρώσεις που πραγματοποιούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα έως και τρεις ημέρες πριν την αναχώρηση. Σε περίπτωση ακύρωσης λιγότερο από 48 ώρες πριν την αναχώρηση, τα τέλη υπολογίζονται στο 50% του ναύλου και σε περίπτωση ακύρωσης την ημέρα του ταξιδιού στο 100% του ναύλου. Ο επιβάτης έχει το δικαίωμα να αποδείξει ότι η απώλεια του μεταφορέα είναι μικρότερη από αυτό το ποσό.

3.4. Εάν έχει γίνει κράτηση για μεταφορά με λεωφορείο σε σχέση με μια πτήση, η μεταφορά με λεωφορείο διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις για τις εκ νέου κρατήσεις και τις επιστροφές χρημάτων που ισχύουν για την κράτηση πτήσης και τους Γενικούς Όρους Μεταφοράς Επιβατών και Αποσκευών (GCC Passage).

4. Χρονοδιαγράμματα, κρατήσεις θέσεων και περιορισμοί στη μεταφορά

4.1. Οι ασήμαντες αλλαγές του δρομολογίου που τίθενται σε ισχύ μετά τη σύναψη της σύμβασης και δεν προκλήθηκαν από τον αερομεταφορέα αντίθετα με καλή πίστη, δεν δίνουν δικαίωμα στον επιβάτη να ζητήσει αποζημίωση. Οι ασήμαντες αλλαγές σημαίνουν εκείνες έως και 120 λεπτά. Μια σημαντική αλλαγή του δρομολογίου δίνει στον επιβάτη τη δυνατότητα να αποσυρθεί από τη σύμβαση μεταφοράς λεωφορείου.

4.2. Ο επιβάτης πρέπει να φτάσει στη στάση του λεωφορείου ή στο σημείο άφιξης που έχει καθορίσει ο μεταφορέας εγκαίρως, δηλαδή το αργότερο μέχρι την ώρα που καθορίζεται από τον μεταφορέα ή, εάν δεν έχει καθοριστεί ώρα, όχι αργότερα από 15 λεπτά πριν από την αναχώρηση.

4.3. Ο μεταφορέας μπορεί να αρνηθεί τη μεταφορά εάν ο επιβάτης δεν φτάσει εγκαίρως, δεν μπορεί να αποδείξει την κράτησή του ή δεν μπορεί να προσκομίσει έγκυρο δελτίο ταυτότητας. Ο μεταφορέας δεν ευθύνεται έναντι του επιβάτη για απώλειες ή έξοδα που προκαλούνται από τον επιβάτη που δεν τηρεί αυτές τις διατάξεις.

5. Υποχρεώσεις επιβατών

5.1. Είναι ευθύνη κάθε επιβάτη να ενημερώνεται για όλες τις απαιτήσεις εισόδου/συνθήκες ταξιδιού και να φέρει τα έγγραφα και ταυτοποίηση που απαιτούνται μαζί του. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, μπορεί να γίνει άρνηση επιβίβασης. Η Lufthansa δεν φέρει καμία ευθύνη για επιστροφή ή μεταφορά σε περίπτωση έλλειψης εγγράφων.

5.2. Για τη δική τους ασφάλεια, οι επιβάτες πρέπει να παραμείνουν στις θέσεις τους και να μην κινούνται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Οι επιβάτες πρέπει να δέσουν τις ζώνες ασφαλείας όπου αυτές παρέχονται.

5.3 Οι οδηγίες του πληρώματος λεωφορείου σχετικά με τις πτήσεις πρέπει να τηρούνται ανά πάσα στιγμή. Το πλήρωμα του λεωφορείου και το προσωπικό του check in επιτρέπεται να αρνηθούν τη μεταφορά σε άτομα που είναι εμφανώς μεθυσμένα ή βρίσκονται υπό την επήρεια ναρκωτικών. Το ίδιο ισχύει για πελάτες που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια άλλων πελατών ή επηρεάζουν αρνητικά την ευημερία άλλων πελατών. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν τίθεται θέμα ευθύνης για αντικατάσταση ταξιδιού.

5.3. Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται στο λεωφορείο. Τα τρόφιμα και τα ποτά μπορούν να μεταφέρονται μόνο εφόσον αυτά δεν ενοχλούν άλλους επιβάτες και δεν λερώνουν το λεωφορείο.

5.4. Ο αερομεταφορέας δικαιούται να απαιτεί από πελάτες που σκόπιμα ή από αμέλεια λερώνουν το λεωφορείο να πληρώσουν τέλος καθαρισμού 50,00 EUR, εκτός εάν ο πελάτης μπορεί να αποδείξει ότι δεν προκλήθηκε ζημιά ή ότι η ζημιά ήταν πολύ μικρότερη. Εάν ο καθαρισμός είναι αποδεδειγμένα ακριβότερος, ο μεταφορέας μπορεί να απαιτήσει μεγαλύτερη αποζημίωση για τη ζημιά.

5.5. Οι ενότητες 3 και 4 του BefBedV παραμένουν ανεπηρέαστες.

6. Μεταφορά παιδιών

6.1. Εξαιρείται η μεταφορά ασυνόδευτων παιδιών που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους. Χωρίς συνοδό γονέα, τα παιδιά που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να ταξιδεύουν μόνο συνοδευόμενα από κάποιον τουλάχιστον 18 ετών. Η Lufthansa δεν αναλαμβάνει συνοδεία ασυνόδευτων ανηλίκων.

6.2. Μωρά βάρους έως περίπου 13 κιλά ή ηλικίας έως ενάμιση έτους επιτρέπεται να μεταφέρονται μόνο σε κατάλληλο μεταφορικό μωρό. Βρέφη βάρους έως περίπου 18 κιλά ή ηλικίας έως τεσσάρων ετών πρέπει να μεταφέρονται σε παιδικό κάθισμα κατάλληλο για την ηλικία τους. Τα παιδιά έως 12 ετών που είναι κοντύτερα από 150 εκατοστά απαιτούν κάθισμα booster. Θα βρείτε μια περίληψη των κατάλληλων συστημάτων συγκράτησης παιδιών στη διεύθυνση http://www.lufthansa.com/de/de/fliegen-mit-kleinkind

Τα μωρά κάτω των δύο ετών που ταξιδεύουν μαζί σας πρέπει πάντα να αναφέρονται στην κράτηση. Δεδομένου ότι τα μωρά πρέπει να μεταφέρονται σε πορτ -μπεμπέ στο λεωφορείο, η Lufthansa θα πραγματοποιήσει την κράτηση καθισμάτων που απαιτείται για αυτό τον σκοπό μόλις επιβεβαιωθεί η κράτηση (εντός 24 ωρών) 

6.3. Θα πρέπει να έχετε μαζί σας τα βρεφικά καθίσματα/καθίσματα booster.

7. Μεταφορά ατόμων με αναπηρία ή περιορισμένη κινητικότητα

7.1. Μπορείτε να εξασφαλίσετε βοήθεια όσον αφορά την κράτηση μιας πτήσης της Lufthansa ή μια διαδρομή Lufthansa Express Bus στη διεύθυνση: https://www.lufthansa.com/de/de/barrierefrei-reisen

Εάν ζητηθεί βοήθεια κατά τη στιγμή της κράτησης, κάθε επιβεβαίωση ή άρνηση βοήθειας ισχύει τόσο για την πτήση όσο και για το λεωφορείο. Για τη διαδρομή του λεωφορείου, σας ενημερώνουμε ότι η βοήθεια παρέχεται μόνο στο αεροδρόμιο.

Λάβετε υπόψη ότι οι επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα πρέπει να επιβιβαστούν και να κατέβουν από το λεωφορείο και να φτάσουν στη θέση από μόνοι τους, με τη βοήθεια των οδηγών. Τα αναπηρικά αμαξίδια μεταφέρονται μόνον όταν μπορούν να διπλωθούν και να αποθηκευτούν στον χώρο αποσκευών.

7.2.
Αεροδρόμιο Φρανκφούρτης:
Παρέχεται δωρεάν υπηρεσία βοήθειας για επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης από την FraCareServices. Πρέπει να γίνει κράτηση της υπηρεσίας μέσω της αεροπορικής εταιρείας ή του ταξιδιωτικού σας γραφείου τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την αναχώρηση. Δεν είναι δυνατή η κράτηση μέσω FraCareServices απευθείας. Οι υπηρεσίες περιγράφονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.fracareservices.com/deutsch/ihre-reise/unsere-leistungen/

Εάν ταξιδεύετε προς το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης με το Lufthansa Express Bus, επικοινωνήστε με την υπηρεσία βοήθειας FraCareServices περίπου 30 λεπτά πριν την άφιξή σας και ενημερώστε τους για την ακριβή ώρα άφιξης του λεωφορείου στο αεροδρόμιο. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί ότι η υπηρεσία βοήθειας θα σας περιμένει όταν φτάσετε στο λεωφορείο. Οι οδηγοί των λεωφορείων μας θα σας δώσουν τον αριθμό τηλεφώνου για να επικοινωνήσετε απευθείας με τη FRACares πριν αναχωρήσει το λεωφορείο.

Αεροδρόμιο του Μονάχου: Παρέχεται δωρεάν υπηρεσία βοήθειας για επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα στο αεροδρόμιο του Μονάχου από την Υπηρεσία Κινητικότητας δωρεάν. Πρέπει να γίνει κράτηση στην υπηρεσία μέσω της αεροπορικής εταιρείας ή του ταξιδιωτικού γραφείου σας τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την αναχώρηση. Δεν είναι δυνατή η κράτηση απευθείας με την Υπηρεσία Κινητικότητας. Οι υπηρεσίες περιγράφονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.munich-airport.de/barrierefreies-reisen-89780

Εάν ταξιδεύετε προς το αεροδρόμιο του Μονάχου με Lufthansa Express Bus, η εταιρεία λεωφορείων μας θα επικοινωνήσει με την Υπηρεσία Κινητικότητας περίπου 30 λεπτά πριν από την άφιξη του λεωφορείου στο Μόναχο για να τους ενημερώσει για την ακριβή ώρα άφιξης του λεωφορείου στο αεροδρόμιο. Έτσι στοχεύουμε να διασφαλίσουμε ότι η υπηρεσία βοήθειας θα σας περιμένει όταν φτάσετε με το λεωφορείο.

7.3. Λάβετε υπόψη ότι η άφιξη/αναχώρηση από/προς το αεροδρόμιο πραγματοποιείται με λεωφορείο. Δεν είναι πάντοτε δυνατό να παρέχεται ασφαλής και πρακτική βοήθεια σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα κατά την επιβίβαση, την αποβίβαση από και κατά τη μεταφορά στο λεωφορείο λόγω του τύπου κατασκευής των οχημάτων και της παρεχόμενης υποδομής. Οι επιβάτες πρέπει συνεπώς να μπορούν να επιβιβαστούν και να κατέβουν από το λεωφορείο και να πάνε στη θέση τους χωρίς βοήθεια. Τα αναπηρικά αμαξίδια μεταφέρονται μόνον όταν μπορούν να διπλωθούν και να αποθηκευτούν στον χώρο αποσκευών.

Μόναχο: Οι επιβάτες που δεν μπορούν να περπατήσουν και να ανέβουν σκάλες χωρίς βοήθεια, και οι οποίοι πρέπει συνεπώς να μεταφερθούν καθισμένοι στο αναπηρικό τους αμαξίδιο (επιβάτες WCHC), πρέπει να κάνουν κράτηση βοήθειας για την πτήση τους από το Μόναχο τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού.  Μπορούμε να παρέχουμε μεταφορά για το ταξίδι με το λεωφορείο προς Μόναχο και αντίστροφα σε συνεργασία με την εταιρεία λεωφορείων μας. Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας κατά την κράτηση, ώστε η Lufthansa ή/και η εταιρεία λεωφορείων μας να επικοινωνήσουν μαζί σας, για να συζητήσουν το ενδεχόμενο μεταφοράς (απαιτήσεις χώρου/βοήθειας).

8. Μεταφορά αποσκευών

8.1. Κάθε επιβάτης επιτρέπεται να μεταφέρει μία τσάντα που ζυγίζει το πολύ 23 κιλά και μία τσάντα ως χειραποσκευή που ζυγίζει το πολύ 8 κιλά. Οι χειραποσκευές πρέπει να χωράνε στο ράφι αποσκευών πάνω από τα καθίσματα και πρέπει να έχουν μέγιστο μέγεθος 50 x 30 x 20 cm.

8.2. Επιπλέον, προσωπικά έγγραφα, φάρμακα, πολύτιμα είδη, κινητά τηλέφωνα και φορητοί υπολογιστές πρέπει να μεταφέρονται μόνο μέσα στο ντουλάπι χειραποσκευών. Εκτός από μια χειραποσκευή, οι επιβάτες μπορούν να μεταφέρουν μια επιπλέον τσάντα (μέγ. 30 x 40 x 10 cm, π.χ. τσάντα χειρός ή φορητού υπολογιστή), ένα πορτ-μπεμπέ ή κάθισμα αυτοκινήτου ή ένα πτυσσόμενο καροτσάκι ανά συνοδευόμενο παιδί και αναπηρικά αμαξίδια/βοηθήματα κινητικότητας (βλ. σημείο 7.3.).

8.3. Τσάντες ή μεγαλύτερα αντικείμενα όπως καροτσάκια / αναπηρικά καροτσάκια και αναπηρικά αμαξίδια / μεγαλύτερα βοηθήματα κινητικότητας δεν επιτρέπονται στο χώρο επιβατών, αλλά πρέπει να φορτώνονται στο χώρο αποσκευών. Τα αντικείμενα πρέπει να φυλάσσονται με τέτοιο τρόπο ώστε να προστατεύονται από βρωμιά ή φθορές.

8.4. Όταν η μεταφορά με λεωφορείο χρησιμοποιείται για σκοπούς σύνδεσης, αναχώρησης ή συνέχισης του ταξιδιού με αεροσκάφος, οι κανονισμοί αποσκευών για τη σχετική πτήση που έχει κρατηθεί ισχύουν και για τη μεταφορά λεωφορείου. Υπάρχει εξαίρεση για τις χειραποσκευές (βλ. Σημείο 8.1.).

8.5. Επιπλέον ή υπέρβαρες αποσκευές, καθώς και ειδικές ή ογκώδεις τσάντες μπορούν να μεταφερθούν μόνο όταν η κράτηση μεταφοράς με λεωφορείο έχει πραγματοποιηθεί σε σχέση με μια πτήση, και οι αποσκευές έχουν καταχωρηθεί για μεταφορά στην πτήση και έχουν επιβεβαιωθεί από την αεροπορική εταιρεία. Οι τιμές για τις υπέρβαρες αποσκευές θα υπολογίζονται κατά την παράδοση των αποσκευών στο αεροδρόμιο. Θα βρείτε μια σύνοψη των τιμών που ισχύουν για υπέρβαρες αποσκευές στο http://www.lufthansa.com/de/en/excess-baggage.

8.6. Οι αποσκευές που δεν πληρούν τους όρους που ορίζονται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις Μεταφοράς ή τις απαιτήσεις ασφάλειας σύμφωνα με την Be 11 BefBedV μπορεί να εξαιρεθούν από τη μεταφορά.

9. Μεταφορά ζώων

9.1. Έχετε την επιλογή να φέρετε μαζί σας έναν πιστοποιημένο σκύλο βοήθειας. Ενημερώστε μας εγκαίρως εάν ταξιδεύετε με σκύλο βοήθειας, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού.

https://www.lufthansa.com/de/en/service-dogs

9.2. Εάν η μεταφορά με λεωφορείο γίνεται για σκοπούς σύνδεσης, αναχώρησης ή συνέχισης του ταξιδιού με αεροσκάφος, και η λεγόμενη υπηρεσία «Pet in Cabin» έχει κρατηθεί και επιβεβαιωθεί από την αεροπορική εταιρεία, μπορεί να μεταφερθεί σκύλος ή γάτα σε κλουβί (μέγιστες διαστάσεις: 55 x 40 x 23 cm, που δεν επιτρέπει τη διαρροή υγρών ή δαγκώματα) στο εσωτερικό της καμπίνας (μέγιστο βάρος ζώου + κλουβί: οκτώ κιλά). Η επιβεβαίωση πρέπει να υποβληθεί στον οδηγό πριν από την έναρξη του ταξιδιού. Μεγαλύτερα ή βαρύτερα ζώα ή κλουβιά δεν μπορούν να μεταφερθούν ούτε στο χώρο των επιβατών ούτε στον χώρο αποσκευών.

https://www.lufthansa.com/de/en/travelling-with-animals

9.3. Οι σκύλοι βοήθειας και τα κλουβιά για τη μεταφορά ζώων πρέπει να χωράνε μπροστά από το κάθισμά σας (στον χώρο ποδιών του καθίσματος) και να παραμένουν εκεί καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.

Τα σκυλιά βοήθειας πρέπει να έχουν φίμωτρο και να κάθονται ή να ξαπλώνουν στο έδαφος μπροστά από το κάθισμά σας. Σας συμβουλεύουμε να ασφαλίσετε το σκυλί με λουρί και όχι κολάρο. Ο σκύλος σε καμία περίπτωση δεν θα μεταφερθεί σε κάθισμα.

Για να διασφαλίζεται η ασφαλής και απρόσκοπτη εκτέλεση της πτήσης, το κατοικίδιό σας πρέπει να έχει εκπαιδευτεί ώστε να συμπεριφέρεται σωστά σε δημόσιους χώρους. Επομένως, επιτρέπουμε τη μεταφορά ζώων μόνο υπό την προϋπόθεση ότι το ζώο σας θα σας υπακούει και θα συμπεριφέρεται κατάλληλα (π.χ. δεν θα γαβγίζει, δεν θα γρυλίζει, δεν θα ορμάει σε ανθρώπους ή άλλα ζώα, ή/και δεν θα ουρεί ούτε θα αφοδεύει μέσα στο λεωφορείο) Εάν το κατοικίδιό σας δεν έχει την ενδεδειγμένη συμπεριφορά, ίσως σας ζητηθεί να του βάλετε φίμωτρο, ώστε να καταστεί δυνατή η μεταφορά του, διαφορετικά ενδέχεται να μην επιτραπεί η μεταφορά του.

9.4. Σε περίπτωση διασυνοριακών ταξιδιών, λάβετε υπόψη ότι σε ορισμένες χώρες ισχύουν ειδικές προϋποθέσεις εισόδου για τα ζώα. Πρέπει να ενημερωθείτε για αυτούς τους όρους εκ των προτέρων, και υποχρεούστε να τους τηρείτε.

10. Ευθύνη και περιορισμοί ευθύνης

10.1. Η ευθύνη μας δεν υπερβαίνει το ποσό στο οποίο ανέρχονται οι τεκμηριωμένες ζημίες υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Είμαστε υπεύθυνοι μόνο για έμμεσες ή επακόλουθες απώλειες εάν αυτές προκληθούν εκούσια ή από βαριά αμέλεια. Δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη για διακοπή της υπηρεσίας λόγω ανωτέρας βίας ή απρόβλεπτων ή αναπόφευκτων περιστάσεων, όπως πολεμικές επιχειρήσεις, εχθροπραξίες, εξέγερση ή εμφύλιος πόλεμος, κατάληψη ή κώλυμα από κυβερνητικά όργανα ή άλλα πρόσωπα, αποκλεισμούς οδών και μέτρα καραντίνας και απεργίες, απαγόρευση πρόσβασης ή στάσεις εργασίας για τα οποία ο μεταφορέας δεν είναι υπεύθυνος.

10.2. Ο μεταφορέας είναι υπεύθυνος για 

  • ζημιά σε αποσκευές έως και 1.200,00 EUR ανά αποσκευή και ανά απαίτηση, και
  • ζημιά σε αντικείμενα που δεν είναι αποσκευές έως και ποσό 1.000,00 EUR ανά επιβάτη, και
  • ζημιά σε αναπηρικά αμαξίδια και άλλα βοηθήματα ή συσκευές κινητικότητας μέχρι το ποσό της αξίας αντικατάστασης ή το κόστος επισκευής του χαμένου ή κατεστραμμένου εξοπλισμού, 

εκτός εάν η ζημία μπορεί να αποδοθεί στην εκούσια πρόθεση ή βαριά αμέλεια του μεταφορέα ή των αντιπροσώπων του.

10.3. Παραλλαγές στα δρομολόγια λόγω παρεμπόδισης υπηρεσιών, βλάβης λειτουργίας ή διακοπών δεν δικαιολογούν καμία αξίωση αποζημίωσης.

10.4. Δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη για σφάλματα ή παραλείψεις σε χρονοδιαγράμματα ή άλλα δημοσιευμένα προγράμματα δρομολογίων και για πληροφορίες που παρέχονται από πράκτορες, υπαλλήλους ή εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του μεταφορέα.

10.5. Από όλες τις άλλες απόψεις, η συμβατική ευθύνη περιορίζεται στο τριπλάσιο του ναύλου για τη μεταφορά λεωφορείων, ανεξάρτητα από τη νομική βάση. Η υποχρέωση για έμμεσες ή επακόλουθες απώλειες αποκλείεται.

10.6. Τα έξοδα αντικατάστασης μεταφοράς, για παράδειγμα σε περίπτωση σημαντικής καθυστέρησης ή ακύρωσης, θα επιστραφούν μόνο εάν η λιγότερο δαπανηρή εναλλακτική μεταφορά επιλεγεί εντός λογικών ορίων. 

10.7. Οι τσάντες πρέπει να ελέγχονται για ζημιές αμέσως μετά την επιστροφή ή την απομάκρυνσή τους από το χώρο αποσκευών. Εάν διαπιστωθεί ζημιά, πρέπει να το αναφέρετε αμέσως στο πλήρωμα του λεωφορείου. Μεταγενέστερες γραπτές αναφορές πρέπει να υποβάλλονται εντός επτά ημερών μετά το τέλος της διαδρομής με το λεωφορείο. Εάν υποβάλετε μεταγενέστερη αναφορά, πρέπει να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία ότι το περιστατικό συνέβη κατά τη μεταφορά λεωφορείου.

10.8. Δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη για απώλεια ή ζημιά σε εύθραυστα ή ευπαθή αντικείμενα, πολύτιμα αντικείμενα ή έγγραφα ταυτότητας που περιέχονται στις αποσκευές του επιβάτη.

10.9. Εάν τα αντικείμενα ενός επιβάτη (στις αποσκευές του) προκαλούν ζημιά στις αποσκευές άλλου επιβάτη ή στην περιουσία του μεταφορέα, ο επιβάτης πρέπει να αποζημιώσει τον μεταφορέα για τυχόν απώλειες και έξοδα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα.

10.10. Δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη για αντικείμενα που εγκαταλείπονται στο λεωφορείο.

10.11. Εάν ο αερομεταφορέας είναι υποχρεωμένος να παρέχει στον επιβάτη δωμάτιο ξενοδοχείου, το συνολικό κόστος διαμονής περιορίζεται σε 80,00 EUR ανά επιβάτη ανά διανυκτέρευση και έως δύο διανυκτερεύσεις το πολύ.