Μεταφορά επικίνδυνων ειδών

Κατηγορίες

Ο κατάλογος απαγορευμένων ειδών δεν είναι πλήρης και μπορεί να συμπληρωθεί ανά πάσα στιγμή. Για ορισμένες πτήσεις, ενδέχεται να ισχύουν επιπρόσθετοι κανονισμοί. Επιπλέον, πρέπει να τηρούνται οι εθνικοί κανονισμοί και οι Κανονισμοί Επικίνδυνων Εμπορευμάτων της IATA (Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών). Αντίγραφο αυτών των κανονισμών μπορείτε να ζητήσετε από την αεροπορική εταιρεία.

Μπαταρίες

Απαγορεύεται η μεταφορά μπαταριών λιθίου που έχουν χαρακτηριστεί ελαττωματικές ή κατεστραμμένες ή έχουν ανακληθεί από τον κατασκευαστή για λόγους ασφάλειας, και ενδέχεται να προκαλέσουν επικίνδυνη παραγωγή θερμότητας, πυρκαγιά ή βραχυκύκλωμα.

Αέριο

Υδράργυρος

Εύφλεκτα υγρά

Εύφλεκτα αντικείμενα

Διάφορα