Informacja dla pasażerów odnośnie Przepisu Unii Europejskiej 261/2004/EC

Szanowni Państwo,

Jeśli Państwa rejs został odwołany lub jeśli jest znacznie opóźniony, albo też jeśli nie zostaliście Państwo zabrani rejsem, na który mieliście potwierdzoną rezerwację, przysługują Państwu określone prawa na mocy Przepisu Unii Europejskiej 261/2004, który wszedł w życie 17.02.2005 r. Linia lotnicza, która ponosi odpowiedzialność za nieregularność tego rejsu, zobowiązana jest do zapewnienia Państwu możliwości skorzystania z tych praw.

 

Zakres obowiązywania

Przepis odnosi się:

html_list
 • w stosunku do pasażerów, odlatujących z lotnisk położonych na obszarze Unii Europejskiej lub też odlatujących z lotnisk położonych poza obszarem Unii Europejskiej, jesli linia lotnicza obsługująca ich lot jest przewoźnikiem unijnym, o ile pasażerowie ci nie otrzymali świadczeń czy odszkodowań czy też nie udzielono im pomocy w tym kraju trzecim,
 • jedynie do pasażerów posiadających potwierdzoną rezerwację na dany rejs,
 • jedynie do pasażerów, którzy w odpowiednim czasie zgłoszą się do odprawy pasażerskiej (z wyjątkiem przypadków, gdy rejs został odwołany), lub też, jeśli czas rozpoczęcia odprawy pasażerskiej nie jest podany, przynajmniej na 45 minut przed rozkładowym czasem odlotu samolotu,
 • jedynie do pasażerów, którzy posiadają bilet zakupiony po ogólnodostępnej stawce sprzedaży.
 

Na mocy Przepisów Unii Europejskiej, nie będą mogli Państwo skorzystać z poniższych praw w przypadkach, gdy zaistniała nieregularność jest wynikiem niezwykłych okoliczności, których nie można było uniknąć, mimo podjęcia uzasadnionych środków zaradczych. Dotyczy to takich okoliczności jak: złe warunki pogodowe, nieustabilizowana sytuacja polityczna, strajki, ryzyko związane z względami bezpieczeństwa, nieoczekiwane niedopatrzenia związane z bezpieczeństwem lotu. Ponadto prawa te nie będą również Państwu przysługiwać, jeśli odmówiono Państwu wstępu na pokład z uzasadnionych powodów, takich jak względy zdrowotne, ogólne lub operacyjne względy bezpieczeństwa, czy też niewłaściwe dokumenty podróży.

 

Opóźnienie

W rozumieniu Przepisu Unii Europejskiej opóźnienie wystąpi w przypadku, gdy rejs opóźniony jest o 4 godziny w stosunku do rozkładowego czasu odlotu w przypadku rejsów dłuższych niż 3500 km, o 3 godziny w przypadku rejsów na odcinku 1500 - 3500 km jak również w przypadku rejsów wewnątrz-Unijnych dłuższych niż 1500 km, oraz o 2 godziny w przypadku rejsów na odcinku do 1500 km. Gdy przewidywane jest znaczne opóźnienie odlotu, pasażerowie mają prawo do tego, aby otoczono ich opieką w czasie oczekiwania. W zakres świadczeń wchodzą: posiłki i napoje w ilościach proporcjonalnych do czasu oczekiwania, zakwaterowanie w hotelu, o ile jest to konieczne, wraz z pokryciem kosztu dowozu oraz możliwością odbycia dwóch krótkich rozmów telefonicznych lub wysłania dwóch krótkich faksów albo e-maili. Pasażerowie mogą nie otrzymać takiej opieki w czasie oczekiwania, jeśli zapewnienie jej spowodowałoby jeszcze większe opóźnienie. W przypadku opóźnienia dłuższego niż 5 godzin, przysługuje Państwu zwrot pieniędzy za niewykorzystane odcinki biletu.

 

Odmowa wstępu na pokład (Niezabranie pasażera danym rejsem)

W przypadku gdy ilość pasażerów przekracza ilość miejsc w samolocie i nie zostaniecie Państwo zabrani - za Państwa zgodą lub bez - rejsem, na który posiadacie potwierdzoną rezerwację, jesteście Państwo uprawnieni do otrzymania opieki oraz zwrotu pieniędzy tak jak to określono powyżej, w przypadku opóźnienia. Ponadto przysługuje Państwu prawo do zmiany trasy, na podobnych warunkach, tak aby w możliwie najkrótszym czasie dotarli Państwo do portu przeznaczenia. O ile pozwoli na to dostępność miejsc i jeśli będzie to dla Państwa dogodne, możecie Państwo wybrać zmienioną trasę dotarcia do portu przeznaczenia w późniejszym terminie, jednak w przypadku takim sami ponosicie koszty wyżywienia, zakwaterowania i dojazdów. Jeśli nie poleciałeś rejsem na który miałeś rezerwację – czy to wskutek Twojej dobrowolnej zgody czy też wskutek odmowy zabrania Cię tym rejsem – masz prawo do podróży innym lotem lub do zwrotu pieniędzy i odszkodowania, które może zostać wypłacone w formie czeku, przelane na Twoje konto bankowe, lub, za Twoją zgodą, wypłacone w postaci vouchera.
Forma płatności (gotówka, czek, przelew, bądź - za Państwa zgodą – talon /voucher/) pozostaje do uznania danej linii lotniczej. Kwota rekompensaty zależy od długości trasy rejsu rozkładowego lub też zaproponowanego Państwu rejsu zastępczego.
Wysokość rekompensaty wynosi:

html_list
 • 250 € w przypadku tras do 1500 km,
 • 400 € w przypadku tras od 1500 do 3500 km oraz rejsów wewnątrz-Unijnych o długości powyżej 1500 km,
 • 600 € w przypadku rejsów nie ujętych w powyższych dwóch punktach.
 

Jeśli zaoferowano Państwu rejs zastępczy, którego rozkładowy czas przylotu nie przekracza 2 godzin w przypadku rejsów do 1500 km, lub 3 godzin w przypadku rejsów od 1500 do 3500 km oraz rejsów wewnątrz-Unijnych dłuższych niż 1500 km, oraz 4 godzin w przypadku wszelkich innych rejsów, wówczas powyższe kwoty rekompensat pieniężnych mogą zostać obniżone o połowę i wynosić będą odpowiednio: 125€, 200€ oraz 300€.

 

Odwołanie rejsu

Jeśli Państwa rejs, na który posiadacie potwierdzoną rezerwację, został odwołany, również przysługuje Państwu możliwość zmiany trasy, opieka, zwrot pieniędzy i rekompensata, tak jak to określono powyżej. Jeśli odwołanie rejsu jest wynikiem niezwykłych okoliczności, nie przysługuje Państwu rekompensata materialna.
Podobnie, prawo do uzyskania rekompensaty nie będzie obowiązywać w przypadkach, gdy pasażer powiadomiony został o odwołaniu rejsu:

html_list
 • przynajmniej na 14 dni przed rozkładowym terminem odlotu,
 • na 14 - 7 dni przed rozkładowym terminem odlotu, zaś rejs zastępczy odlatuje nie wcześniej niż 2 godziny przed rozkładowym czasem odlotu rejsu odwołanego oraz przylatuje do portu docelowego nie później niż 4 godziny po rozkładowym czasie przylotu rejsu odwołanego,
 • na mniej niż 7 dni przed rozkładowym terminem odlotu, zaś rejs zastępczy odlatuje nie wcześniej niż na 1 godzinę przed rozkładowym czasem odlotu rejsu odwołanego oraz przylatuje do portu docelowego nie później niż 2 godziny po rozkładowym czasie przylotu rejsu odwołanego.

 

Obniżenie klasy podróży

Jeśli otrzymaliście Państwo miejsce w samolocie w klasie niższej niż ta, na którą zakupiliście bilet, macie Państwo prawo do otrzymania rekompensaty w ciągu 7 dni. Wysokość rekompensaty zależy od długości oraz ceny odcinka trasy, na którym ma miejsce obniżenie klasy podróży. Wysokość rekompensaty wyrażona jest jako procent ceny danego odcinka trasy:

html_list
 • 30% do 1500 km
 • 50% dla rejsóv między 1500 km a 3500 km oraz rejsów wewnątrz EU powyżej 1500 km
 • 75% dla rejsów powyżej 3500 km
 

W przypadku podstaw do zgłoszenia roszczenia przeciwko firmie Lufthansa na bazie opisanych warunków należy zapoznać się z: https://www.lufthansa.com/online/portal/lh/de/help_contact/feedback?l=de&cid=18002&contactChannelIndex=0&displayAll=true&sourceTaxonomy=Booking2011

lub

E-Mail:
customer.relations@lufthansa.com

Kontakt do Customer Relations:
Lufthansa German Airlines,
Customer Feedback,
P.O. Box 710234
60492 Frankfurt, Germany

Listą odpowiednich instytucji zapewniających przestrzeganie praw pasażerów, która znajduje się pod adresem: http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/air/doc/2004_261_national_enforcement_bodies.pdf

 

Komisja arbitrażowa

Jeśli podróżują Państwo prywatnie, w przypadku sporów dotyczących przelotów, mają Państwo prawo skontaktować się z ‘Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e.V.’ (SÖP), niemiecką, niezależną komisją arbitrażową ds. transportu publicznego, która nadzoruje wszystkich przewoźników.

Z komisją można kontaktować się w sprawach dotyczących

- odmowy przyjęcia na pokład (denied boarding), długich opóźnień lub odwołanych rejsów;

- zniszczenia, uszkodzenia, utraty lub opóźnienia bagażu, lub

- naruszenia obowiązków podczas transportu pasażerów niepełnosprawnych lub pasażerów z ograniczoną mobilnością,

pod warunkiem, że

- w sprawie zaistniałych problemów skontaktowali się już Państwo z Lufthansą i nie otrzymali Państwo odpowiedzi w ciągu dwóch miesięcy lub

- są Państwo niezadowoleni z procesu rozpatrywania sprawy lub nie zgadzają się Państwo ze sposobu, w jaki roszczenia zostały rozpatrzone przez Lufthansę.

- Wysokość roszczeń wynosi nie mniej niż 10 Euro i nie więcej niż 5 000 Euro.

- Państwa sprawa nie jest lub nie była rozpatrywana w sądzie, ani nie została rozstrzygnięta.

- Państwa podróż była podróżą prywatną.

html_list
 • odmowy przyjęcia na pokład (denied boarding), długich opóźnień lub odwołanych rejsów;
 • zniszczenia, uszkodzenia, utraty lub opóźnienia bagażu, lub
 • naruszenia obowiązków podczas transportu pasażerów niepełnosprawnych lub pasażerów z ograniczoną mobilnością,
 

pod warunkiem, że

html_list
 • w sprawie zaistniałych problemów skontaktowali się już Państwo z Lufthansą i nie otrzymali Państwo odpowiedzi w ciągu dwóch miesięcy lub
 • są Państwo niezadowoleni z procesu rozpatrywania sprawy lub nie zgadzają się Państwo ze sposobu, w jaki roszczenia zostały rozpatrzone przez Lufthansę.
 • Wysokość roszczeń wynosi nie mniej niż 10 Euro i nie więcej niż 5 000 Euro.
 • Państwa sprawa nie jest lub nie była rozpatrywana w sądzie, ani nie została rozstrzygnięta.
 • Państwa podróż była podróżą prywatną.
 

https://soep-online.de/welcome.html
https://soep-online.de/request-form-flight.html

Komisja Europejska udostępnia również internetową platformę rozstrzygania sporów (ODR).
Platforma dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/