Informacja dla pasażerów odnośnie Przepisu Unii Europejskiej 261/2004/EC

Szanowni Państwo,

Jeśli Państwa rejs został odwołany lub jeśli jest znacznie opóźniony, albo też jeśli nie zostaliście Państwo zabrani rejsem, na który mieliście potwierdzoną rezerwację, przysługują Państwu określone prawa na mocy Przepisu Unii Europejskiej 261/2004, który wszedł w życie 17.02.2005 r. Linia lotnicza, która ponosi odpowiedzialność za nieregularność tego rejsu, zobowiązana jest do zapewnienia Państwu możliwości skorzystania z tych praw.

 

Zakres obowiązywania

Przepis odnosi się:

html_list
 • w stosunku do pasażerów, odlatujących z lotnisk położonych na obszarze Unii Europejskiej lub też odlatujących z lotnisk położonych poza obszarem Unii Europejskiej, jesli linia lotnicza obsługująca ich lot jest przewoźnikiem unijnym, o ile pasażerowie ci nie otrzymali świadczeń czy odszkodowań czy też nie udzielono im pomocy w tym kraju trzecim,
 • jedynie do pasażerów posiadających potwierdzoną rezerwację na dany rejs,
 • jedynie do pasażerów, którzy w odpowiednim czasie zgłoszą się do odprawy pasażerskiej (z wyjątkiem przypadków, gdy rejs został odwołany), lub też, jeśli czas rozpoczęcia odprawy pasażerskiej nie jest podany, przynajmniej na 45 minut przed rozkładowym czasem odlotu samolotu,
 • jedynie do pasażerów, którzy posiadają bilet zakupiony po ogólnodostępnej stawce sprzedaży.
 

Na mocy Przepisów Unii Europejskiej, nie będą mogli Państwo skorzystać z poniższych praw w przypadkach, gdy zaistniała nieregularność jest wynikiem niezwykłych okoliczności, których nie można było uniknąć, mimo podjęcia uzasadnionych środków zaradczych. Dotyczy to takich okoliczności jak: złe warunki pogodowe, nieustabilizowana sytuacja polityczna, strajki, ryzyko związane z względami bezpieczeństwa, nieoczekiwane niedopatrzenia związane z bezpieczeństwem lotu. Ponadto prawa te nie będą również Państwu przysługiwać, jeśli odmówiono Państwu wstępu na pokład z uzasadnionych powodów, takich jak względy zdrowotne, ogólne lub operacyjne względy bezpieczeństwa, czy też niewłaściwe dokumenty podróży.

 

Opóźnienie

W rozumieniu Przepisu Unii Europejskiej opóźnienie wystąpi w przypadku, gdy rejs opóźniony jest o 4 godziny w stosunku do rozkładowego czasu odlotu w przypadku rejsów dłuższych niż 3500 km, o 3 godziny w przypadku rejsów na odcinku 1500 - 3500 km jak również w przypadku rejsów wewnątrz-Unijnych dłuższych niż 1500 km, oraz o 2 godziny w przypadku rejsów na odcinku do 1500 km. Gdy przewidywane jest znaczne opóźnienie odlotu, pasażerowie mają prawo do tego, aby otoczono ich opieką w czasie oczekiwania. W zakres świadczeń wchodzą: posiłki i napoje w ilościach proporcjonalnych do czasu oczekiwania, zakwaterowanie w hotelu, o ile jest to konieczne, wraz z pokryciem kosztu dowozu oraz możliwością odbycia dwóch krótkich rozmów telefonicznych lub wysłania dwóch krótkich faksów albo e-maili. Pasażerowie mogą nie otrzymać takiej opieki w czasie oczekiwania, jeśli zapewnienie jej spowodowałoby jeszcze większe opóźnienie. W przypadku opóźnienia dłuższego niż 5 godzin, przysługuje Państwu zwrot pieniędzy za niewykorzystane odcinki biletu.

 

Odmowa wstępu na pokład (Niezabranie pasażera danym rejsem)

W przypadku gdy ilość pasażerów przekracza ilość miejsc w samolocie i nie zostaniecie Państwo zabrani - za Państwa zgodą lub bez - rejsem, na który posiadacie potwierdzoną rezerwację, jesteście Państwo uprawnieni do otrzymania opieki oraz zwrotu pieniędzy tak jak to określono powyżej, w przypadku opóźnienia. Ponadto przysługuje Państwu prawo do zmiany trasy, na podobnych warunkach, tak aby w możliwie najkrótszym czasie dotarli Państwo do portu przeznaczenia. O ile pozwoli na to dostępność miejsc i jeśli będzie to dla Państwa dogodne, możecie Państwo wybrać zmienioną trasę dotarcia do portu przeznaczenia w późniejszym terminie, jednak w przypadku takim sami ponosicie koszty wyżywienia, zakwaterowania i dojazdów. Jeśli nie poleciałeś rejsem na który miałeś rezerwację – czy to wskutek Twojej dobrowolnej zgody czy też wskutek odmowy zabrania Cię tym rejsem – masz prawo do podróży innym lotem lub do zwrotu pieniędzy i odszkodowania, które może zostać wypłacone w formie czeku, przelane na Twoje konto bankowe, lub, za Twoją zgodą, wypłacone w postaci vouchera.
Forma płatności (gotówka, czek, przelew, bądź - za Państwa zgodą – talon /voucher/) pozostaje do uznania danej linii lotniczej. Kwota rekompensaty zależy od długości trasy rejsu rozkładowego lub też zaproponowanego Państwu rejsu zastępczego.
Wysokość rekompensaty wynosi:

html_list
 • 250 € w przypadku tras do 1500 km,
 • 400 € w przypadku tras od 1500 do 3500 km oraz rejsów wewnątrz-Unijnych o długości powyżej 1500 km,
 • 600 € w przypadku rejsów nie ujętych w powyższych dwóch punktach.
 

Jeśli zaoferowano Państwu rejs zastępczy, którego rozkładowy czas przylotu nie przekracza 2 godzin w przypadku rejsów do 1500 km, lub 3 godzin w przypadku rejsów od 1500 do 3500 km oraz rejsów wewnątrz-Unijnych dłuższych niż 1500 km, oraz 4 godzin w przypadku wszelkich innych rejsów, wówczas powyższe kwoty rekompensat pieniężnych mogą zostać obniżone o połowę i wynosić będą odpowiednio: 125€, 200€ oraz 300€.

 

Odwołanie rejsu

Jeśli Państwa rejs, na który posiadacie potwierdzoną rezerwację, został odwołany, również przysługuje Państwu możliwość zmiany trasy, opieka, zwrot pieniędzy i rekompensata, tak jak to określono powyżej. Jeśli odwołanie rejsu jest wynikiem niezwykłych okoliczności, nie przysługuje Państwu rekompensata materialna.
Podobnie, prawo do uzyskania rekompensaty nie będzie obowiązywać w przypadkach, gdy pasażer powiadomiony został o odwołaniu rejsu:

html_list
 • przynajmniej na 14 dni przed rozkładowym terminem odlotu,
 • na 14 - 7 dni przed rozkładowym terminem odlotu, zaś rejs zastępczy odlatuje nie wcześniej niż 2 godziny przed rozkładowym czasem odlotu rejsu odwołanego oraz przylatuje do portu docelowego nie później niż 4 godziny po rozkładowym czasie przylotu rejsu odwołanego,
 • na mniej niż 7 dni przed rozkładowym terminem odlotu, zaś rejs zastępczy odlatuje nie wcześniej niż na 1 godzinę przed rozkładowym czasem odlotu rejsu odwołanego oraz przylatuje do portu docelowego nie później niż 2 godziny po rozkładowym czasie przylotu rejsu odwołanego.

 

Jeśli uważasz, że na podstawie powyższych warunków masz prawo wnieść roszczenie przeciwko Lufthansie, prosimy skorzystać z naszego formularza opinii. przeciwko Lufthansie, prosimy skorzystać z naszego formularza opinii.

 

Komisja arbitrażowa

W przypadku wszelkich sporów jakie mogą wystąpić w związku z podróżą prywatną, pasażer ma prawo zwrócić się do niezależnej ‘Komisji Arbitrażowej ds. Transportu Publicznego’ (SÖP), właściwej dla różnych środków komunikacji.

Do Komisji kierować można sprawy dotyczące:

html_list
 • niewykonania przewozu, opóźnienia przewozu lub odwołania rejsu;
 • zniszczenia, uszkodzenia, zagubienia lub opóźnienia przewozu bagażu, oraz
 • niedopilnowania obowiązków podczas przewozu pasażerów niesprawnych lub o ograniczonej mobilności,
 

w przypadku gdy:

html_list
 • Skontaktowałeś się już z Lufthansą odnośnie swoich zastrzeżeń i w przeciągu dwóch miesięcy nie otrzymałeś żadnej odpowiedzi, lub
 • Nie zgadzasz sie ze sposobem załatwiania Twojej sprawy czy też sposobem uregulowania Twojej reklamacji przez Lufthansę.
 • Kwota Twojego roszczenia finansowego jest nie mniejsza niż 10 EUR i nie większa niż 5.000 EUR.
 • Twoja sprawa nie jest jeszcze rozpatrywana przez krajowe władze regulacyjne, jak np. Urząd Lotnictwa Cywilnego (Niemcy), nie jest przedmiotem postępowania sądowego i nie została rozstrzygnięta polubownie.
 • Twoja podróż jest podróżą prywatną.
 

Należy również uwzględnić przepisy proceduralne söp, Niemieckiej Komisji Arbitrażowej Transportu Publicznego. Prosimy mieć na uwadze, że postępowanie prowadzone jest w języku niemieckim.

www.soep-online.de
https://soep-online.de/beschwerdeformular_flug.html