Warunki korzystania ze stron internetowych Lufthansy

 

Poniżej przedstawione zostały warunki korzystania ze wszystkich stron internetowych zarządzanych przez Deutsche Lufthansa AG, a w szczególności z portalu www.lufthansa.com (dalej zwanych "Stronami internetowymi Lufthansy").

 
top

1. Postanowienia ogólne

Strony internetowe Lufthansy zarządzane są przez Deutsche Lufthansa AG, Von-Gablenz-Strasse 2-6, 50679 Cologne, (dalej zwaną "Lufthansa").

Prosimy o dokładnie zapoznanie się z warunkami użytkowania przed wejściem na strony Lufthansy. Korzystanie ze stron internetowych Lufthansy oznacza zgodę oraz przyjęcie przez użytkownika tych warunków.

Warunki obowiązują również wtedy, gdy do portalu lub na obszary internetowe Lufthansy wchodzi się z innych stron, z których możliwy jest pełny lub częściowy dostęp do witryn Luftansy.

 
top

2. Prawa własności

Wszelkie prawa do znaków handlowych, prawa autorskie, prawa do bazy danych oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treścią stron internetowych Lufthansy (a także organizacja i układ tych stron), wraz z kodem zastosowanego oprogramowania, należą do Deutsche Lufthansa AG bądź do właścicieli licencji. Niedozwolone jest całkowite lub częściowe kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, użytkowanie czy powielanie w jakiejkolwiek innej formie, treści zawartych na stronach internetowych Lufthansy lub też kodu zastosowanego oprogramowania bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody od Deutsche Lufthansa AG.

 
top

3. Dozwolone użytkowanie

Wszystkie usługi online oferowane na stronach internetowych Lufthansy (w tym także moduł rezerwacyjny) służą wyłącznie możliwości sprawdzenia przez użytkownika dostępności produktów i serwisów związanych z podróżą (np. rozkładu rejsów), dokonania rezerwacji, odprawy pasażerskiej online lub zawarcia innych transakcji z dostawcami usług. Ze stron internetowych Lufthansy korzystać można jedynie zgodnie z podanymi tu warunkami oraz w powyższych, prawnie dozwolonych, celach. W szczególności, użytkownik wyraża zgodę na następujące warunki i zastrzeżenia:

html_list
  • 3.1 Niedozwolone jest korzystanie ze stron internetowych Lufthansy w sposób powodujący naruszenie praw własności osób trzecich.
  • 3.2 Niedozwolone jest używanie wszelkich urządzeń, mechanizmów, programów czy innych skryptów, które mogłyby zakłócić funkcjonowanie stron Lufthansy. Dotyczy to również przenoszenia plików zawierających wirusy.
  • 3.3 Niedozwolone są wszelkie działania, które mogą prowadzić do nieuzasadnionego lub zbyt dużego przeciążenia infrastruktury internetowej Lufthansy.
  • 3.4 Niedozwolone jest blokowanie, nadpisywanie zapisów czy zmienianie jakichkolwiek treści stworzonych przez Lufthansę czy wszelkie inne działania powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu stron internetowych Lufthansy.
  • 3.5 Niedozwolone jest pobieranie i rozpowszechniania informacji zawartych na stronach Lufthansy w celach handlowych. Odnosi się to również do podawania na innych stronach internetowych lub na serwerach innych linii lotniczych, cen biletów Lufthansy. W szczególności nie zezwala się na kopiowanie, rozpowszechnianie czy w jakikolwiek inny sposób pobieranie informacji ze stron internetowych Lufthansy za pomocą "robotów", innych technik poszukiwawczych bądź też innych mechanizmów.
  • 3.6 Nie zezwala się na uzyskanie czy też próbę uzyskania jakimikolwiek sposobami nielegalnego dostępu do naszych sieci.
  • 3.7 Niedozwolone jest dokonywanie wszelkich nielegalnych, fałszywych czy nieprawdziwych rezerwacji, a w szczególności wszelkich rezerwacji, których płatność dokonywana jest za pomocą karty kredytowej lub przelewem z konta osoby trzeciej, która nie wyraziła na to zgody.
 
top

4. Konsekwencje niewłaściwego użytkowania

Z zastrzeżeniem wszelkich innych naszych uprawnień (bez względu na to, czy są one oparte na przepisach prawnych czy innych regulacjach), w przypadku naruszenia przez użytkownika podanych tu warunków, zastrzegamy sobie prawo do anulowania dokonanej przez niego rezerwacji bez powiadomienia oraz/lub do odmowy mu dostępu do stron internetowych Lufthansy.

 
top

5. Zmiany na stronach Lufthansy

Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzania, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadamiania, korekt i zmian informacji, usług, produktów i innych treści umieszczonych na stronach internetowych Lufthansy. Ponadto zastrzegamy sobie także prawo do wprowadzania zmian w niniejszych warunkach i postanowieniach. Wszelkie takie modyfikacje wchodzą w życie natychmiast po umieszczeniu na stronach Lufthansy zmienionych warunków, przy czym dalsze korzystanie przez użytkownika ze stron Lufthansy uważane będzie za jego zgodę i przyjęcie tych zmienionych warunków.

 
top

6. Linki do innych stron

Na portalu Lufthansy mogą znaleźć się linki czy odsyłacze do innych stron internetowych, które nie są zarządzane przez Lufthansę. O ile nie stwierdzono inaczej, Lufthansa nie odpowiada za te strony oraz jednoznacznie odcina się od wszelkich treści zawartych na tych stronach. Niniejsze oświadczenie odnosi się do wszystkich podanych przez Lufthansę linków do obcych portali oraz treści zamieszczonych na stronach, do których te linki prowadzą.

Zastrzegamy sobie prawo do umieszczania na naszym portalu linku do innych stron internetowych wyłącznie za naszą pisemną zgodą oraz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym czasie.

 
top

7. Prawne wyłączenie odpowiedzialności

Lufthansa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dobór tematów, dokładność, kompletność czy jakość informacji podawanych przez osoby trzecie (np. partnerów umów kooperacyjnych, operatorów wycieczek, operatorów lotnisk, użytkowników stron internetowych). Wyklucza się możliwość wnoszenia roszczeń przeciwko Lufthansie z tytułu szkód materialnych bądź niematerialnych, poniesionych wskutek wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, pod warunkiem, iż ze strony Lufthansy nie nastąpiło zaniedbanie ani też nieprawdziwe przedstawienie tych treści.

 
top

8. Przechowywanie adresów IP

Gdy użytkownik wchodzi na strony Lufthansy, serwer Lufthansy automatycznie zachowuje adres dostawcy usług internetowych użytkownika, strony z jakiej wchodzi on na portal Lufthansy, oraz datę i czas przebywania na naszych stronach. W przypadku naruszenia niniejszych warunków i postanowień przez użytkownika, wykorzystamy ten zachowany adres IP przy postępowaniach regulowanych przepisami prawa cywilnego oraz w sprawach karnych.

 
top

9. Regulamin świadczenia usług drogą elektorniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
Deutsche Lufthansa AG

z dnia 09 lipca 2007 r.


ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne


§1

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zakresie określonym przez tę ustawę, Deutsche Lufthansa AG ustala Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej "Regulaminem").

§2
Regulamin określa:
a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;

c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

d) tryb postępowania reklamacyjnego.

§3
Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
a) "bilet elektroniczny etix®" oznacza dokument elektroniczny wystawiany przez Usługodawcę, stanowiący odpowiednik biletu lotniczego;

b) "grupa Star Alliance" oznacza grupę 18 przewoźników lotniczych, w skład której, w chwili ogłoszenia Regulaminu, wchodzą: Air Canada, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, bmi, Polskie Linie Lotnicze LOT, Usługodawca, Scandinavian Airlines (SAS), Singapore Airlines, South African Airways, Spanair, Swiss, Thai, United, US Airways oraz TAP;

c) "Karta Pokładowa" oznacza dokument uprawniający do wstępu na pokład samolotu;

d) "pdf" oznacza format plików komputerowych powszechnie stosowany dla dokumentów w sieci Internet (ang. Portable Document Format);

e) "Pliki Cookie" oznacza niewielkie pliki tekstowe, które serwer sieci Usługodawcy (tzn. serwer www.lufthansa.com) wysyła do przeglądarki internetowej Usługobiorcy w czasie, gdy ten odwiedza Stronę Usługodawcy;

f) "SMS" oznacza krótką wiadomość tekstową (ang. Short Message Service);

g) "SSL" oznacza przemysłowy standard bezpieczeństwa sieciowego (ang. Secure Socket Layer);

h) "Strona Usługodawcy" oznacza stronę internetową Usługodawcy pod adresem www.lufthansa.com;

i) "Strona WAP Usługodawcy" oznacza stroną internetową Usługodawcy w standardzie WAP pod adresem http://wap.lufthansa.com;

j) "Usługobiorca" oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta na terenie Polski z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Deutsche Lufthansa AG;

k) "Usługodawca" oznacza Deutsche Lufthansa AG, z siedzibą we Flughafen-Bereich West D-60546 Frankfurt/Main, Niemcy;

l) "WAP" oznacza usługę umożliwiająca dostęp do usług i internetowych za pomocą telefonu komórkowego lub innych urządzeń urządzeń mobilnych (ang. Wireless Application Protocol).

§4
Regulamin jest udostępniany Usługobiorcy nieodpłatnie na Stronie Usługodawcy w formie, która umożliwia swobodne jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.

§5
Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

§6
Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorców usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem. Postanowienia Regulaminu są wiążące dla Usługobiorcy.

ROZDZIAŁ 2
Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

§7

Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi:
a) na Stronie Usługodawcy (m.in. rezerwacja biletu przez Internet; zakup biletu przez Internet, odprawa przez Internet);

b) za pośrednictwem SMS (m.in. odprawa biletowa za pośrednictwem SMS; serwis informacyjny SMS);

c) za pośrednictwem WAP (m.in. odprawa za pośrednictwem WAP);

d) za pośrednictwem poczty elektronicznej (m.in. Biuletyn Informacyjny).

ROZDZIAŁ 3
Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

§8

1. Usługobiorca może uzyskać dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę po utworzeniu osobistego profilu na Stronie Usługodawcy.

2. Utworzenie profilu, o którym mowa w ust. 1, nie rodzi żadnych zobowiązań ze strony Usługobiorcy. Dane Usługobiorcy nie są przekazywane do osób trzecich. W każdym czasie dane osobowe Usługobiorców, które są przetwarzane przez Usługodawcę, mogą zostać poprawione lub usunięte na żądanie Usługobiorcy.

ROZDZIAŁ 4
Szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

§9

1. Warunkiem technicznym korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych na Stronie Usługodawcy jest dysponowanie przez Usługobiorcę dostępem do sieci Internet, przeglądarką internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML), dokumentów JavaScript oraz zainstalowanym programem pozwalającym na przeglądanie plików w formacie pdf.

2. W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa przesyłania danych pomiędzy przeglądarką internetową Usługobiorcy i systemem internetowym Usługodawcy, Usługodawca stosuje szyfrującą technologię bezpiecznej transmisji danych SSL. SSL umożliwia zarówno zaszyfrowaną komunikację jak i przesyłanie dokumentów przez Internet pomiędzy przeglądarką internetową Usługobiorcy a serwerem Usługodawcy.

3. Jeśli przeglądarka internetowa Usługobiorcy współpracuje z technologią SSL, każda transakcja zawierająca informacje podlegające ochronie danych zostanie zabezpieczona przez tę technologię. Większość przeglądarek internetowych wskazuje w postaci wyświetlanego komunikatu lub specjalnej ikony (np. "blokada" na pasku na dole strony), czy współpracują z technologią SSL.

4. W celu ułatwienia korzystania z usług na Stronie Usługodawcy, Usługodawca stosuje Pliki Cookie. W zależności od ustawień przeglądarki internetowej Usługobiorcy, Pliki Cookie zostaną na jego komputerze zachowane albo odrzucone. Jeśli Pliki Cookie zostaną zachowane, wówczas serwer Usługodawcy będzie mógł rozpoznać komputer Usługobiorcy. W takim przypadku, kiedy Usługobiorca ponownie odwiedza strony Usługodawcy lub gdy Usługobiorca posługuje się funkcjami, do których konieczne jest wprowadzenie danych Usługobiorcy, dzięki zachowanym Plikom Cookie nie jest konieczne ponowne wprowadzanie większości danych przez Usługobiorcę.

5. Pliki Cookie nie stanowią żadnego zagrożenia dla komputera Usługobiorcy, nie zbierają również informacji na temat Usługobiorcy dla potrzeb badania rynku ani reklamy.

§10
1. Warunkiem technicznym korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych za pośrednictwem SMS jest posiadanie przez Usługobiorcę telefonu komórkowego lub innego urządzenia technicznego zdolnego do wysyłania i odbierania wiadomości SMS.

2. Usługa odprawy biletowej przez SMS, informacja dotycząca czasu przylotów i odlotów przez SMS oraz wyciąg z konta przez SMS są możliwe tylko dla Usługobiorców, którzy posiadają telefony komórkowe lub inne urządzenia techniczne przystosowane do wysyłania i odbioru SMS, obsługiwane przez niemieckich operatorów telefonii komórkowej takich jak: Vodafone (Niemcy), T-Mobile, E-Plus, 02, Talkline, Debitel, Mobil.com.

3. Usługa informowania o odwołaniu lotów, opóźnionych przylotach i zmianach stanowisk odlotu przez SMS jest dostępna dla Usługobiorców posiadających telefony komórkowe lub inne urządzenia techniczne przystosowane do wysyłania i odbioru wiadomości SMS, korzystających z usługi roaming, w tym także dla zagranicznych operatorów telefonii komórkowej, którzy mają podpisaną umowę z operatorami niemieckimi.

§11
Warunkiem technicznym korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem WAP jest posiadanie przez Usługobiorcę telefonu komórkowego lub innego urządzenia technicznego zdolnego do wysyłania i odbierania informacji w standardzie WAP.

§12
Warunkiem technicznym korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie przez Usługobiorcę konta poczty elektronicznej, za pomocą którego można odbierać i wysyłać wiadomości poczty elektronicznej.

ROZDZIAŁ 5
Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

§13

1. Usługobiorca może dokonać rezerwacji biletu elektronicznego etix® przez Internet na rejsy lotnicze obsługiwane przez Usługodawcę, jak i większość rejsów obsługiwanych przez innych przewoźników lotniczych należących do grupy Star Alliance.

2. Rezerwacja przez Internet może być dokona na rejsy obsługiwane przez Usługodawcę najpóźniej do dwóch godzin przed planowaną godziną odlotu.

3. Opłata za bilet elektroniczny etix® uiszczana jest przez Usługobiorcę za pomocą karty kredytowej.

4. Po zakupie biletu elektronicznego etix® Usługobiorca otrzymuje (faksem, pocztą elektroniczną itp.) potwierdzenie złożenia rezerwacji zawierające dane dotyczące podroży, cenę biletu w tym opłaty lotniskowe i podatki, a także numer rezerwacji i biletu. Potwierdzenie powinno być wydrukowane i zachowane przez Usługobiorcę do końca podróży.

5. Dokonana przez Usługobiorcę rezerwacja przez Internet może zostać zmieniona, o ile nie jest to sprzeczne z ograniczeniami konkretnego rodzaju biletu. W celu zmiany rezerwacji Usługobiorca powinien skontaktować się z Centrum Telefonicznym Usługodawcy pod numerem telefonu +49 18 058384267 (koszt połączenia wynosi EUR 0.12 za minutę przy połączeniach z telefonów stacjonarnych z Niemiec). Zmiana rezerwacji przez Internet na bilety, które nie zawierają ograniczeń możliwości zmiany rezerwacji, może być dokonana również na lotnisku w automatach szybkiej odprawy lub na stanowiskach odpraw pasażerskich.

§14
1. Do odprawy przez Internet mogą przystąpić Usługobiorcy, którzy wcześniej zarezerwowali bilet elektroniczny etix® .

2. Odprawa przez Internet możliwa jest w przypadku wszystkich rejsów, obsługiwane przez Usługodawcę oraz przewoźników lotniczych: Austrian Airlines, British Midland i Polskie Linie Lotnicze LOT, jeśli podróż nie rozpoczyna się z portu lotniczego na terenie Finlandii, Skandynawii lub Szwajcarii.

3. Można dokonać odprawy przez Internet na wszystkie rejsy, obsługiwane przez przewoźników lotniczych: Scandinavian Airlines (SAS) oraz Swiss (Swiss International Air Lines Ltd.), jeśli podróż rozpoczyna się z portu lotniczego na terenie Niemiec.

4. Usługobiorca może przystąpić do odprawy przez Internet w dniu wylotu, nie później niż na dwie godziny przed planowanym czasem odlotu. Usługobiorca może również przystąpić do odprawy od godziny 18.00 w dniu poprzedzającym planowaną datę odlotu.

5. W celu dokonania odprawy przez Internet Usługobiorca powinien wprowadzić na Stronie Usługodawcy swoje dane identyfikacyjne, numer karty, pod którym zapisany jest bilet elektroniczny etix®, rejs lub rejsy, na które ma zostać dokonana odprawa, a także preferowane miejsce w samolocie. Po zakończeniu tego procesu Usługobiorca otrzymuje plik komputerowy zawierający Kartę Pokładową, która powinna zostać przez niego wydrukowana oraz dołączona wraz z odcinkiem biletu do innych dokumentów podróży.

§15
1. Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem SMS mogą być wykonywane na rzecz Usługobiorców, którzy zaznaczyli w profilu osobistym na Stronie Usługodawcy opcję: „rejestracja celem korzystania z usługi odprawa SMS-em” oraz zarezerwowali bilet elektroniczny etix®.

2. Usługa odprawy za pośrednictwem SMS jest dostępna wyłącznie dla członków Klubu HON Lufthansy, posiadaczy karty Senator i Frequent Travellers.

3. Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem SMS dotyczą jedynie rejsów z niemieckich portów lotniczych, lotów oznaczonych numerem rejsu Usługodawcy oraz rejsów obsługiwanych przez Usługodawcę.

4. Wysłanie przez Usługodawcę wiadomości SMS do Usługobiorcy jest bezpłatne. Wszelkie ewentualne koszty dodatkowe naliczane przez operatora telefonii komórkowej (np. opłata za przyjęcie wiadomości SMS poza obszarem Niemiec, czy też koszt wysłania wiadomości SMS do innego operatora zagranicznego) pokrywa Usługobiorca. Przy korzystaniu z usługi odprawy za pośrednictwem SMS wysłana przez Usługobiorcę wiadomość SMS z odpowiedzią podlega zwyczajowej opłacie pobieranej przez operatora Usługobiorcy.

5. Usługobiorca może w każdym czasie odwołać w swoim profilu na Stronie Usługodawcy zgodę na otrzymywanie informacji o zmianach stanowisk odlotu i odpraw poprzez SMS. Aby odwołać zgodę na otrzymywanie informacji o opóźnieniach i odwołanych rejsach, Usługobiorca powinien skontaktować się z Centrum Obsługi Miles & More pod nr tel. +49 1805 5959 (EUR 0.12 za minutę przy połączeniach z telefonów stacjonarnych z obszaru Niemiec).

6. Wiadomości SMS wysyłane są przez Usługodawcę do Usługobiorcy w następujących godzinach: informacja o opóźnieniach i odwołaniach rejsów: 00:00 - 24:00; informacja o zmianach stanowisk odlotu na 180 minut przed godziną odlotu; odprawa poprzez SMS: jeśli Usługobiorca wylatuje pomiędzy godziną 06:00 a 16:00, komunikat zostanie przez niego otrzymany po godzinie 18:00 w dniu poprzedzającym wylot. Jeśli Usługobiorca odlatuje pomiędzy godziną 16:00 a 24:00, otrzymuje komunikat po godz. 08:00 w dniu wylotu.

7. W celu skorzystania z usługi Odprawy za pośrednictwem SMS, Usługobiorca powinien odpowiedzieć wiadomością SMS o treści "Y" wraz z oznaczeniem numeru rejsu na wysłaną przez Usługodawcę wiadomość SMS zawierającą prośbę o przystąpienie do odprawy. Odpowiedź powinna zostać wysyłana przez Usługobiorcę na ten sam numer telefonu, z którego wysłana została prośba o przystąpienie do odprawy. Usługodawca wysyła w takim przypadku na telefon komórkowy (inne urządzenie techniczne) Usługobiorcy wiadomość SMS zawierającą potwierdzenie dokonania odprawy, informację o godzinie odbioru Karty Pokładowej i numer stanowiska odlotu, jak również numer wyjścia do samolotu.

8. Usługobiorca powinien wysłać wiadomość SMS, o której mowa w ust. 7, przed upływem limitu czasowego obowiązującego dla konkretnego rejsu, oznaczonego na Stronie Usługodawcy pod hasłem „informacje lotniskowe i limity czasowe odprawy” lub w aktualnym rozkładzie rejsów.

9. Wiadomość SMS zawierającą prośbę o przystąpienie do odprawy, o której mowa w ust. 7, Usługobiorcy otrzymują na kilka godzin przed odlotem. Jeśli Usługobiorca wylatuje pomiędzy godziną 06:00 a 16:00, prośbę taką otrzymuje po godzinie 18:00 w dniu poprzedzającym wylot. Jeśli Usługobiorca odlatuje pomiędzy godziną 16:00 a 24:00, prośbę taką otrzymuje po godz. 08:00 w dniu wylotu. Jeśli Usługobiorca podróżuje z przesiadką, prośbę o dokonanie odprawy otrzymuje wyłącznie na pierwszy rejs. Odprawa na dalsze rejsy, ewentualnie na rejs powrotny tego samego dnia, odbywa się automatycznie.

10. Po dokonaniu odprawy za pośrednictwem SMS Usługobiorca powinien odebrać Kartę Pokładową na lotnisku w dowolnym automacie szybkiej odprawy lub przy stanowisku odprawy.

§16
1. Usługa odprawy za pośrednictwem WAP dotyczy wszystkich rejsów odsługiwanych przez Usługodawcę, dla Usługobiorców, którzy zarezerwowali bilet elektroniczny etix®.

2. Usługobiorca może przystąpić do odprawy za pośrednictwem WAP w dniu wylotu, nie później niż na dwie godziny przed planowanym czasem odlotu. Usługobiorca może również przystąpić do odprawy od godziny 18.00 w dniu poprzedzającym planowaną datę odlotu.

3. W celu skorzystania z usługi odprawy za pośrednictwem WAP Usługobiorca powinien na Stronie WAP Usługodawcy wybrać odnośnik „Odprawa”, podać numer swojej karty, na podstawie której dokonano rezerwacji biletu elektronicznego etix®, wpisać nazwisko, numer wygranego rejsu i zaznaczyć preferowane miejsce w samolocie. Po zakończeniu tego procesu na ekranie telefonu komórkowego (lub innego urządzenia technicznego) wyświetlane jest potwierdzenie dokonania rezerwacji wraz ze szczegółową informacją na temat podróży (tj. limit czasowy odbioru Karty Pokładowej, stanowisko odlotu i wejścia do samolotu, czas wejścia na pokład, numer miejsca itp.).

4. Po dokonaniu odprawy za pośrednictwem WAP Usługobiorca powinien odebrać Kartę Pokładową na lotnisku w automacie szybkiej odprawy albo przy stanowisku odprawy w czasie podanym w potwierdzeniu przesłanym na telefon komórkowy (inne urządzenie techniczne) Usługobiorcy. Limit czasowy odbioru Karty Pokładowej może zostać również sprawdzony na Stronie Usługodawcy pod hasłem „informacje lotniskowe i limity czasowe odprawy” lub w aktualnym rozkładzie rejsów.

§17
1. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej comiesięcznego Biuletynu informacyjnego, który zawiera m.in. informacje o aktualnych i korzystnych ofertach cenowych, wskazówkach na temat najpiękniejszych celów podróży, informacje na temat Usługodawcy i jego partnerów.

2. Warunkiem otrzymywania Biuletynu, o którym mowa w ust. 1, jest wyrażenie przez Usługobiorcę zgody na otrzymywanie poczty od Usługodawcy w formie zaznaczenia odpowiedniej opcji w profilu osobistym na Stronie Usługodawcy. Usługobiorca może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Biuletynu, zmieniając wybraną opcję w osobistym profilu na Stronie Usługodawcy lub wybierając odpowiedni odnośnik w treści wiadomości zawierającej Biuletyn.

ROZDZIAŁ 6
Tryb postępowania reklamacyjnego

§18

1. Usługobiorcy mogą w każdym czasie wyrażać opinie, zadawać pytania lub zgłaszać reklamacje na temat Usługodawcy oraz usług przez niego świadczonych na Stronie Usługodawcy w odnośniku „Pomoc i Kontakt” lub na adres poczty elektronicznej Usługodawcy podany w tym odnośniku.

2. Opinie, pytania lub reklamacje mogą być również zgłaszane przez Usługobiorców telefonicznie do Internetowego Centrum Pomocy pod numerem telefonu 0801 312 312.

3. Usługodawca udzieli niezwłocznej odpowiedzi na wszelkie zgłoszone przez Usługobiorców opinie, pytania, reklamacje.

ROZDZIAŁ 7
Postanowienia końcowe

§19

Regulamin obowiązuje od dnia 09 lipca 2007.

§20
Regulamin może zostać w każdym czasie zmieniony lub uchylony przez Usługodawcę.