Warunki & Zasady - Warunki przewozu pasażerów i bagażu

Możesz zapisać Warunki i Zasady w formacie PDF lub wydrukować je:

PDF

Warunki przewozu pasażerów i bagażu (Ogólne warunki przewozu pasażerskiego)
Miles & More - warunki uczestnictwa
Bilet - nagroda w programie Miles & More

  

Paragraf 13: Formalności administracyjne

13.1.
13.1.1. Są Państwo zobowiązani i ponoszą Państwo we własnym zakresie odpowiedzialność za uzyskanie koniecznych dla Państwa podróży dokumentów upoważniających do podróży i wiz oraz przestrzeganie wszystkich przepisów państwa, przez które następuje przelot, do których realizowany jest lot i z których następuje wylot; obowiązek ten dotyczy także przestrzegania naszych regulacji i zaleceń w tym zakresie. Ponadto pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za zapewnienie ważności swoich dokumentów podróży oraz wiz przez cały czas podróży, uwzględniając także możliwość ewentualnych przerw w podróży. Lufthansa nie jest odpowiedzialna za skutki wynikłe z zaniechania przez pasażera podjęcia przez niego stosownych kroków celem zapewnienia ważności swoich dokumentów podróżnych i wiz.

13.1.2. Nie odpowiadamy za jakiekolwiek skutki, bez względu na czas ich wystąpienia, wynikłe z zaniechania przez pasażera uzyskania i posiadania przy sobie ważnych dokumentów podróży i wiz oraz za skutki wynikłe z nieprzestrzegania odpowiednich przepisów, regulacji, rozporządzeń, zaleceń, wymagań, przepisów i wskazówek.

Dokumenty upoważniające do podróży
13.2. Są Państwo zobowiązani do okazania przed rozpoczęciem podróży dokumentów wjazdowych i wyjazdowych, zaświadczeń o stanie zdrowia i innych dokumentów, które są wymagane w poszczególnych państwach, a ponadto do zezwolenia nam na zrobienie ich kopii. Zastrzegamy sobie prawo odmowy Państwa przewozu, jeśli nie przestrzegacie Państwo właściwych przepisów lub Państwa dokumenty są niekompletne; nie ponosimy wówczas odpowiedzialności za straty i koszty, które Państwo poniosą z tytułu nieprzestrzegania niniejszych postanowień.

Zakaz wjazdu
13.3.Jeśli pasażer otrzyma odmowę wstępu na terytorium jakiegoś państwa, jest on zobowiązany do zapłacenia kosztów transportu z tego państwa. Na poczet tych kosztów możemy zaliczyć zapłacone przez pasażera kwoty za niewykorzystaną część przewozu lub środki pieniężne pasażera znajdujące się w naszym posiadaniu. Opłata za przewóz do miejsca, w którym nastąpiła odmowa wstępu lub wydalenia, nie podlega zwrotowi.

Odpowiedzialność pasażera za kary itd.
13.4. W przypadku, gdy zmuszeni jesteśmy do zapłaty grzywny bądź kary lub też gdy ponosimy jakiekolwiek inne koszty powstałe wskutek nieprzestrzegania przez Państwa przepisów wjazdowych lub tranzytowych obowiązujących w danym państwie, lub też z powodu, iż nie mogą Państwo przedstawić wymaganych dokumentów w odpowiedniej postaci, wówczas są Państwo zobowiązani do zwrotu na nasze żądanie wszelkich zapłaconych przez nas kosztów i poniesionych wydatków, jak również opłaty administracyjnej. Jeśli pasażer nie zwróci nam tych kosztów, wówczas możemy dochodzić ich zwrotu od osoby, która uiściła opłatę za bilet. W przypadkach takich mamy prawo wykorzystać na poczet tych należności wartość niewykorzystanych przez Państwa odcinków biletów lotniczych lub jakichkolwiek innych Państwa środków pieniężnych znajdujących się w naszym posiadaniu. Wysokość grzywny lub kary jest różna w różnych państwach i może znacznie przekraczać cenę biletu lotniczego. Z tego względu powinni Państwo we własnym interesie ściśle przestrzegać przepisów wjazdowych państwa, do którego się udajecie.

Kontrola celna
13.5. Na żądanie są Państwo zobowiązani umożliwić przegląd Państwa bagażu nadanego i nie nadanego przez urzędników celnych i innych urzędników. Nie odpowiadamy za szkody powstałe podczas kontroli lub w wyniku nieprzestrzegania niniejszego postanowienia.

Kontrola bezpieczeństwa
13.6. Są Państwo zobowiązani do poddania siebie oraz Państwa bagażu kontroli bezpieczeństwa przeprowadzanej przez urzędy, linie lotnicze lub przez nas.

Przekazywanie danych
13.7. Jesteśmy upoważnieni do przekazania odpowiednim władzom w kraju i za granicą (także w USA i Kanadzie) danych z Państwa paszportu i Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas w związku z Państwa podróżą, jeśli żądanie ich przekazania zgłoszone przez wyżej wymienione władze następuje w wyniku realizacji bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa a tym samym przekazanie danych konieczne jest do wykonania umowy przewozu.

 

Paragraf 14: Odpowiedzialność za szkody

Postanowienia ogólne
14.1.
14.1.1. W wypadku odpowiedzialności Deutsche Lufthansa AG oraz innych podmiotów, które realizują przewóz jako strony umowy obowiązują każdorazowo ich własne warunki przewozu.

14.1.2. Przewóz podlega zasadom odpowiedzialności określonym w konwencji, która została wprowadzona we Wspólnocie Europejskiej przez Rozporządzenie nr 889/2002 i przez krajowe przepisy państw członkowskich.

14.1.3. Jeśli poszkodowany przyczynił się do powstania szkody w sposób zawiniony, to zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa dotyczące wyłączenia lub zmniejszenia obowiązku naprawienia szkody, w wypadku zawinionego przyczynienia się poszkodowanego.

14.1.4. Odpowiadamy jedynie za szkody powstałe wskutek świadczenia naszych własnych usług lotniczych. Jeśli wystawiamy bilety lotnicze na przewóz z wykorzystaniem usług lotniczych innych przewoźników lub przyjmujemy bagaż do przewozu przez innego przewoźnika, działamy wówczas jedynie jako agent tychże przewoźników. Niemniej jednak mają Państwo prawo w odniesieniu do bagażu nadanego żądać naprawienia szkody także od pierwszego lub ostatniego przewoźnika.

14.1.5. Jeśli przedsiębiorstwo lotnicze wykonujące usługę nie jest przedsiębiorstwem lotniczym, które zawarło umowę, wówczas mogą Państwo skierować swoje zawiadomienie lub swoje roszczenia odszkodowawcze do jednego z tych dwóch przedsiębiorstw. Jeśli na bilecie lotniczym podana jest nazwa lub Code Share przedsiębiorstwa lotniczego, wówczas jest to przedsiębiorstwo lotnicze zawierające umowę.

14.1.6. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, które wynikają z wykonania przez nas obowiązujących przepisów lub z tego tytułu, że nie przestrzegają Państwo obowiązków z nich wynikających.

14.1.7. Nasza odpowiedzialność nie przekracza w żadnym wypadku wysokości udowodnionej szkody. Ponosimy odpowiedzialność za szkody pośrednie lub szkody następcze tylko wtedy, gdy spowodowaliśmy je przez rażące niedbalstwo lub umyślnie; nie narusza to postanowień konwencji.

14.1.8. Wyłączenia i ograniczenia naszej odpowiedzialności obowiązują odpowiednio w stosunku do naszych pracowników, przedstawicieli oraz każdej osoby, której statek powietrzny jest przez nas używany, w tym także jej pracowników i przedstawicieli. Kwota całkowita, która ma być wypłacona przez nas i przez wymienione osoby w ramach odszkodowania, nie może przekroczyć maksymalnych granic obowiązujących w stosunku do nas.

14.1.9. Jeśli nie zostało to wyraźnie inaczej przewidziane, żadne postanowienie niniejszych warunków przewozu nie oznacza rezygnacji z wyłączeń lub ograniczeń naszej odpowiedzialności przewidzianych w konwencji lub odpowiednich przepisach prawa.

Odszkodowanie na wypadek śmierci i obrażeń ciała
14.2.
14.2.1. W przypadku śmierci lub obrażeń ciała pasażera, Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód, których wartość przekracza 100.000 SDR na każdego pasażera, jeżeli Przedsiębiorstwo udowodni, że szkoda ta nie została spowodowana niedbalstwem lub innym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem Przedsiębiorstwa lub jego pracowników lub agentów lub że szkoda ta została spowodowana wyłącznie niedbalstwem lub innym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem strony trzeciej.

Płatności zaliczkowe
14.2.2. W przypadku śmierci pasażera lub obrażeń ciała, przedsiębiorstwo lotnicze ma obowiązek wypłacić zaliczkę w terminie 15 dni od daty ustalenia osoby uprawnionej do otrzymania odszkodowania, celem zaspokojenia podstawowych potrzeb ekonomicznych. W przypadku śmierci zaliczka nie może wynosić mniej niż 16.000 SDR (ok. 19.500 EUR).

Zniszczenie, zagubienie lub uszkodzenie bagażu
14.3.
14.3.1. Ponosimy odpowiedzialność za zniszczenie, zagubienie lub uszkodzenie bagażu jedynie do wysokości 1.000 SDR (ok. 1.220 EUR). W przypadku bagażu nadanego odpowiedzialność jest ponoszona niezależnie od zawinienia, o ile bagaż nie był już wcześniej uszkodzony. W przypadku bagażu nie nadanego odpowiadamy jedynie za zachowanie zawinione.

<b>Wyższe granice odpowiedzialności za bagaż</b>
14.3.2. Wyższe granice odpowiedzialności za bagaż obowiązują w sytuacji, kiedy pasażer najpóźniej przy odprawie złoży specjalną deklarację i uiści dopłatę.

Reklamacje bagażu
14.3.3. W przypadku uszkodzenia, zagubienia lub zniszczenia bagażu pasażer ma obowiązek zgłosić to jak najszybciej w formie pisemnej przedsiębiorstwu lotniczemu.
W przypadku uszkodzenia bagażu nadanego pasażer ma obowiązek dokonać pisemnego zgłoszenia w ciągu 7 dni, a w przypadku opóźnionego bagażu w ciągu 21 dni od daty przekazania bagażu do dyspozycji pasażera.

14.3.4. Nie odpowiadamy za szkody, które spowodują przedmioty znajdujące się w Państwa bagażu, chyba że spowodowaliśmy je rażącym niedbalstwem lub umyślnie. Jeśli przedmioty te spowodują szkody w bagażu innego pasażera lub w naszej własności, są Państwo zobowiązani do zapłaty nam odszkodowania za wszelkie szkody i nakłady, które z tego tytułu powstały.

Opóźnienie w przewozie pasażerów i bagażu
14.4.
14.4.1. Odpowiadamy za szkody wywołane opóźnieniem w przewozie pasażerów, chyba że zastosowaliśmy wszelkie wymagane środki zaradcze, aby zapobiec szkodzie lub też użycie tych środków nie było możliwe. Odpowiedzialność za szkody wynikłe z opóźnienia w przewozie pasażerów ograniczona jest do 4.150 SDR (ok. 5.077 EUR).

14.4.2. Odpowiadamy za szkody spowodowane opóźnieniami w przewozie bagażu nadanego, chyba że zastosowaliśmy wszystkie wymagane środki zaradcze, aby zapobiec szkodzie lub ich użycie było niemożliwe. Odpowiedzialność za szkody wynikłe z opóźnienia bagażu ograniczona jest do 1.000 SDR (ok. 1.220 EUR).

14.4.3. W przypadku gdy wnoszący roszczenie nie podjął działań w celu pomniejszenia szkody bądź też przyczynił się do powstania szkody, kwota odszkodowania pomniejszona zostanie o koszt stanowiący jego udział w powstaniu tej szkody. W szczególności wnoszący roszczenie zobowiązany jest do dokonania we właściwym czasie uzasadnionych i stosownych zakupów zastępczych.

Niedokonanie przewozu ze względu na większą liczbę rezerwacji niż dostępnych miejsc
14.5.
14.5.1. Przy przydzielaniu dostępnych miejsc pierwszeństwo mają dzieci podróżujące bez osób towarzyszących, pasażerowie chorzy i niepełnosprawni. Poza tym pasażerowie są przyjmowani do przewozu w kolejności zgłoszenia się i przy odpowiednim uwzględnieniu ich interesów.

14.5.2. Jeśli da się przewidzieć, że trzeba będzie odmówić pasażerom wykonania przewozu, staramy się uzgodnić wcześniej rezygnację z przewozu z pasażerami, którzy są na to gotowi.

Odwoływanie
14.6. W przypadku odwołania rejsu podejmiemy wszelkie działania aby zrealizować przewóz innym lotem, samolotem innego przewoźnika lub też innym środkiem lokomocji.

 

Paragraf 15: Terminy zgłaszania roszczeń odszkodowawczych i składania skarg

Zgłaszanie szkód
15.1. Jeżeli odbierają Państwo bagaż bez zastrzeżeń, domniemuje się, do chwili przedstawienia dowodu przeciwnego, że został on dostarczony w dobrym stanie i zgodnie z umową przewozu. W przypadku szkód w bagażu jakiekolwiek roszczenie jest wyłączone, jeśli osoba uprawniona natychmiast po wykryciu szkody, w przypadku podróży międzynarodowych nie później niż 7 dni od daty przyjęcia bagażu, nie złożyła u przewoźnika zawiadomienia; dotyczy to także szkód, które powstały w związku z opóźnionym dostarczeniem bagażu, pod warunkiem jednakże, że zgłoszenie będzie dokonane niezwłocznie, jednakże w żadnym wypadku nie później niż 21 dni od daty dostarczenia bagażu. Zgłoszenie szkody musi nastąpić pisemnie.

Terminy do złożenia pozwu
15.2. Pozew o odszkodowanie za szkody wszelkiego rodzaju może być złożony w przypadku przewozów międzynarodowych w terminie do 2 lat, liczonym od daty przybycia samolotu do miejsca przeznaczenia lub od dnia, w którym samolot miał tam dotrzeć lub od dnia, w którym przewóz został przerwany. Termin oblicza się na podstawie prawa właściwego dla sądu powołanego do rozpoznania sprawy.

 

Paragraf 16: Pozostałe postanowienia

Przewóz podlega dalszym regulacjom i warunkom, które stosuje się wobec nas lub które zostały przez nas wydane. Regulacje te i warunki są ważne i mogą ulegać zmianom. Dotyczą one między innymi przewozu dzieci małoletnich, kobiet ciężarnych, pasażerów chorych, ograniczeń dotyczących urządzeń elektronicznych oraz spożywania alkoholu na pokładzie. Wszelkie regulacje i warunki przesyłamy w odpowiedzi na życzenie.

 

Paragraf 17: Skrócone tytuły

Skrócone tytuły poszczególnych paragrafów niniejszych Warunków i Zasad zostały użyte wyłącznie celem ułatwienia i nie mogą stanowić podstawy interpretacji tekstu.