Warunki & Zasady - Warunki przewozu pasażerów i bagażu

Możesz zapisać Warunki i Zasady w formacie PDF lub wydrukować je:

PDF

Warunki przewozu pasażerów i bagażu (Ogólne warunki przewozu pasażerskiego)
Miles & More - warunki uczestnictwa
Bilet - nagroda w programie Miles & More

  

Paragraf 1: Definicje pojęć

O ile z brzmienia lub kontekstu nie wynika nic innego, poniższym wyrażeniom przyporządkowano następujące znaczenie:

My
oznacza Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Niemiecka Lufthansa Spółka Akcyjna).

Państwo
oznacza wszystkie osoby, które są przewożone na podstawie biletu lotniczego (patrz także definicja “pasażera”).

Bilet dodatkowy
jest to bilet wystawiony w związku z innym biletem, z którym łącznie stanowią jedną umowę przewozu, pod warunkiem, że oba zostały zakupione w ramach jednej rezerwacji za jedną łączną kwotę.

Upoważniony agent
jest to upoważniony przez nas agent sprzedający usługę transportową, który pośredniczy w naszym imieniu przy zawieraniu umów przewozu lotniczego.

Code share
jest to przewóz lotniczy wykonywanym przez innego przewoźnika niż ten, który jest wymieniony na bilecie lotniczym.

Bilet elektroniczny
jest to zapisany elektronicznie przez nas lub na nasze zlecenie w naszym systemie rezerwacji bilet lotniczy, którego dowodem jest wydany pasażerowi "Itinerary Receipt".

Kupon lotniczy
jest to część biletu lotniczego, która posiada adnotację “good for passage” (“upoważnia do przewozu”), a w przypadku biletu elektronicznego jest to kupon elektroniczny, podający poszczególne miejsca i upoważniający do transportu pomiędzy tymi miejscami.

Pasażer
jest to każda osoba, która za naszą zgodą jest lub ma być przewożona samolotem na podstawie biletu lotniczego.

Taryfa
Jak podano w Paragrafie 4.

Kupon pasażerski lub Passenger Receipt
jest to część biletu lotniczego wystawionego przez nas lub na nasze zlecenie, która posiada odpowiednie adnotacje i pozostaje w posiadaniu pasażera.

Cena przelotu
jest to opłata, którą należy uiścić za przewóz pasażera na określonej trasie; o ile jest to wymagane przez właściwe przepisy, powinna być zatwierdzona przez odpowiednie władze lotnicze lub podana im do wiadomości.

Bilet lotniczy
jest to dokument wystawiony przez nas lub na nasze zlecenie dla przewoźnika, oznaczony jako “bilet lotniczy i bagażowy” lub jako “elektroniczny bilet lotniczy”; zawarte w nim warunki umowy oraz wskazówki, a także kupon lotniczy i pasażerski są elementami składowymi biletu lotniczego.

Przerwa w podróży
jest to przerwa na życzenie pasażera następująca w miejscu znajdującym się pomiędzy miejscem wylotu a miejscem przeznaczenia, na którą uprzednio wyraziliśmy zgodę.

Bagaż
są to wszystkie przedmioty, które są do Państwa użytku. O ile nie jest to inaczej określone, pojęcie to obejmuje zarówno bagaż pasażera nadany jak i nie nadany.

Bagaż nadany
jest tym bagażem, który bierzemy pod swoją opiekę i na który został wydany kwit bagażowy.

Bagaż nie nadany
oznacza Państwa bagaż, z wyjątkiem bagażu nadanego.

Znak identyfikacyjny bagażu
jest to kwit wydany przez nas wyłącznie w celu identyfikacji bagażu nadanego, którego zawieszka jest przez nas przymocowana do bagażu nadanego, a część identyfikująca bagaż zostaje Państwu wręczona.

Kwit bagażowy, Kupon bagażowy
jest to część biletu lotniczego, która odnosi się do przewozu nadanego przez Państwa bagażu.

Siła wyższa
są to wyjątkowe i nieprzewidywalne okoliczności, na które nie mamy wpływu i które są nieuniknione także przy zachowaniu należytej staranności.

Itinerary Receipt
jest to dokument podróży, który przekazujemy Państwu, jeśli podróżujecie Państwo przy użyciu elektronicznych biletów lotniczych zawierający Państwa nazwisko oraz informacje o locie i wskazówki. Dokument ten pozostaje w Państwa posiadaniu i należy go mieć przy sobie podczas całej podróży.

“Przewoźnik “ lub “Przewoźnik obsługujący”
jest to każdy przewoźnik lotniczy uprawniony do wykonywania przewozów lotniczych, który przewozi pasażera lub jego bagaż na podstawie biletu lotniczego, a którego oznaczenie linii lotniczej (Airline Designator Code) znajduje się na bilecie lotniczym lub na bilecie dodatkowym.

Przewoźnik umowny
to przewoźnik, z którym pasażer zawarł umowę przewozu i którego kod przewoźnika znajduje się na bilecie.

Godzina zamknięcia odprawy
jest to godzina wyznaczona przez nas lub przez innego odpowiedniego przewoźnika, do której należy zakończyć formalności związane z odprawą łącznie z uzyskaniem karty pokładowej.

Szkoda
obejmuje śmierć, obrażenia ciała, szkody związane z opóźnieniem, zgubę lub wszelkie inne szkody, które powstają w wyniku lub w związku z przewozem lub innymi usługami przewoźnika.

Specjalne prawo ciągnienia (SDR)
jest to specjalne prawa ciągnienia zgodnie z definicją Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Dni
są to wszystkie pełne dni kalendarzowe, łącznie z niedzielami i dniami ustawowo wolnymi od pracy; w przypadku zawiadomień nie wlicza się dnia wysłania zawiadomienia; w przypadku ustalania okresu ważności - nie wlicza się dnia wystawienia biletu oraz dnia rozpoczęcia lotu.

Taryfy
są to ceny biletów lotniczych i dopłat wraz z postanowieniami o zakresie obowiązywania taryfy (ceny biletu lotniczego); w przypadkach wymaganych przepisami prawa zatwierdzone przez urzędy i złożone w urzędach.

Konwencja
oznacza jedną lub więcej następujących podstaw legislacyjnych, która/-e w danym przypadku ma/mają zastosowanie:

• Konwencja o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego podpisana w Warszawie dnia 12 października 1929 r.;
• Konwencja Warszawska ze zmianami wprowadzonymi Protokołem Haskim z 28 września 1955 r.;
• Konwencja Warszawska zmieniona Dodatkowym Protokołem nr 1 z Montrealu (1975 r.);
• Konwencja Warszawska zmieniona Protokołem Haskim i Dodatkowym Protokołem nr 2 z Montrealu (1975);
• Uzupełniająca Konwencja z Guadalajary (1961)
• Konwencja o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego podpisana w Montrealu dnia 28 maja 1999 r. (zwana dalej Konwencją Montrealską).

Uzgodnione miejsca międzylądowań

są to w rozumieniu konwencji i niniejszych warunków przewozu takie miejsca, z wyjątkiem portu wylotu i portu docelowego, które są określone na bilecie lotniczym lub w rozkładzie lotów przewoźnika jako zaplanowane punkty lądowań w podróży pasażera.

Warunki umowy
są to warunki, które zostały w ten sposób określone, umieszczone na bilecie lotniczym lub “itinerary receipt” i włączają do umowy przewozu niniejsze ogólne warunki przewozu pasażerów i bagażu.