Triptype
  • 출발지를 입력하십시오.
  • 목적지를 입력하십시오.
  • გამგზავრებისა და ჩასვლის აეროპორტები არ უნდა იყოს ერთი და იგივე. გთხოვთ, შეასწოროთ ჩანაწერი.
  • 출발일을 입력하십시오.
  • 돌아오는 날짜를 입력하십시오.
어린이 동반 여행

렌터카 예약은 협력사인 Avis, Budget, Hertz에 의해 직접 이루어지며, 루프트한자의 항공권 예약과는 별개로 진행됩니다.

체결하신 호텔 예약은 당사의 호텔 파트너 Booking.com과 직접 체결하신 것이며 루프트한자 독일항공의 예약과는 별개입니다.

항공권 스위스

루프트한자의 저렴한 항공권 예약

국제선 항공편

최저 운임 검색 스위스

스위스 정보

스위스행항공권
한국 루프트한자 홈페이지에서는 스위스항공권등 다양한 유럽지역으로 떠나는 항공권을 구입할 수 있습니다.

루프트한자(Lufthansa) 홈페이지에서 스위스 항공 정보를 확인하신 후 멋진경관과 전통이 깃들여있는 스위스로 여행을 떠나보세요.
독일항공사인 루프트한자에서 스위스 항공권을 예약하시면 다채롭고 편안한 서비스를 제공받으실 수 있습니다.
루프트한자(Lufthansa Airlines)의 다양한 네트워크를 통해 스위스, 독일, 프랑스 등 다양한 유럽지역으로의 여행을 즐기고 좋은 추억을 만들어 보세요.

루프트한자와 함께 스위스의 항공편을 예약하세요.

스위스으로의 여행 계획이 없으시다면, 루프트한자와 함께 유럽, 아프리카, 아시아, 미국의 수많은 도시의 다른 목적지는 어떨까요? 꿈꾸던 목적지로의 긴 여정의 여행도 즐기실 수 있습니다. 주말을 이용한 쇼핑 여행 혹은 친구 혹은 가족을 방문해 보세요. 여행 팁 및 대상 정보를 확인하고 온라인으로 루프트한자 와 함께저렴한 항공권을예약하세요.